دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
عوامل مؤثر بر پذیرش واقعیت مجازی در گردشگری (براساس مدل پذیرش فناوری)

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ نیلوفر هادیانفر؛ عالیه مالکی

دوره 16، شماره 54 ، تیر 1400، ، صفحه 279-311

https://doi.org/10.22054/tms.2021.12794

چکیده
  امروزه ظهور فناوری‌های دیجیتال صنعت گردشگری را به طرز چشمگیری تغییر داده است. از جمله این فناوری‌ها واقعیت مجازی (VR) است. با این وجود ، فناوری VR در مقاصد گردشگری در ایران هنوز به‌طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. این پژوهش، نگرش و رفتار کاربران ایرانی‌ را نسبت به پذیرش فناوری VR در گردشگری بررسی می‌کند. نمونه پژوهش شامل 260 بازدید‌کننده ...  بیشتر