دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
رهنمودهای توسعهی مسیرهای پیادهروی در مناطق تفرجگاهی

پریسا رفیعانی خاچک؛ مرجان محمدزاده؛ سید حامد میرکریمی

دوره 8، شماره 21 ، فروردین 1392، ، صفحه 145-165

چکیده
  مسیرهای پیاده روی از تسهیلات تفرجی پایه ای هستند که فعالیتهای تفرجی در آنها انجام میشود. این مسیرها رابط بین بازدیدکنندگان و طبیعت به شمار میروند. در این مطالعه هدف اصلی از بررسی مسیرهای پیادهروی این است که یک الگوی راهنمایی مناسب مدیریت و توسعهی مسیرهای پیادهروی ارائه شود. برای ساخت این الگو، طی یک پژوهش میدانی، مسیرهای پیاده روی ...  بیشتر