نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو محترم هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توسعه منطقهای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گسترش روند شهرنشینی و دوری انسان از طبیعت و محیطهای بکر سبب روی آوردن وی به طبیعت و توجه
ویژه به طبیعتگردی در ایام تعطیلات شده است. رشد طبیعت گردی منجر به پیدایش انواع گوناگونی از
گردشگری مبتنی بر طبیعت شده است که یکی از این اقسام گردشگری ماجراجویانه می باشد ودر سالهای
اخیر، تقاضا برای آن در بازار گردشگری رو به ازدیاد است. به دلیل تنوع اقلیمی که در ایران وجود دارد،
این کشور دارای توانایی و ظرفیت بالقوه ای برای پذیرا شدن گردشگران ماجراجو در زمینه های متعدد
است، یکی از این زمینه های گردشگری ماجراجویانه، کویرنوردی است که با توجه به وسعت مناطق
کویری ایران و تنوع ژئومورفولوژیکی این مناطق و وجود گونههای گیاهی و جانوری کمیاب زمینه
و تعیین
S.W.O.T
مساعدی برای رونق این نوع گردشگری وجود دارد. این مطالعه با استفاده از تکنیک
نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها به ارزیابی ظرفیت این مناطق پرداخته است. تجزیه و تحلیلهای انجام
 
شده حاکی از وجود شرایط مطلوب درکویرها ی ایرا ن برا ی رون ق ای ن نو ع گردشگر ی است ک ه با
 
برنامهریزی مناسب ضمن تقویت نقاط ضعف و استفاده از فرصتها می توان بر تهدیدها غلبه کرد و این
 
توانایی بالقوه را به جریان انداخت.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Potential of Adventure Tourism in Iran’ deserts Using S.W.O.T. Analysis Model

نویسندگان [English]

  • ali Khaksari 1
  • Masoumeh Dehghan 2

چکیده [English]

The rise in urbanization and separation of the human being from the nature and Becker environment caused him turn to the nature and pay special attention to ecotourism on holiday. Growth of ecotourism has led to emergence of different types of tourism based on nature, one of these types is adventure tourism and in recent years, demands for that are increased in tourism market. Due to various climates which exist in Iran, this country has ability and potential capacity to receive adventure tourist in several area. One of these adventure tourism areas is desert trekking which according to the zone area of Iran, variety of geomorphology of these regions and existence of rare flora and fauna, there is favorable context for the expansion of this kind of tourism. This study by using S.W.O.T technique and determination of strength, weakness, opportunity and threat points has evaluated capacity of this tourism. Performed Analyzes show existence of favorable conditions in Iran’ kefir for booming these kinds of tourism which by appropriate planning in addition to reinforcing weakness points and use of opportunity, can overcame threat and flow this potential capability.