نقش صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال در استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد

2 پژوهشگر جهاد دانشگاهی مشهد و دانشجوی دکتری

چکیده

سرمایه گذاری یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که افزایش و یا کاهش آن به عنوان
اصلی ترین عامل بروز رونق و یا رکود اقتصادی می باشد و در بخش های مختلف اقتصادی،
سرمایه گذاری به عنوان اصلی ترین عامل تحرک و توسعه آن بخش مطرح می باشد. صنعت
گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی استان خراسان رضوی است که قابلیت
برنامه ریزی و استفاده از سرمایه های داخلی و خارجی استان را برای توسعه این بخش و
همچنین کل استان، دارا است. هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار سرمایه گذاری در صنعت
گردشگری بر سطح اشتغال و میزان اشتغال زایی آن می باشد. برای این منظور از جدول
داده  ستانده بروزرسانی شده استان خراسان رضوی استفاده شده است. در این مطالعه برای
تدوین و به روز رسانی جدول داده  ستانده، از روش راس استفاده شده است. نتایج نشان
می دهد افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری صنعت گردشگری )هتل و رستوران(، 51351
نفر اشتغال در سطح اقتصاد استان ایجاد می کند که از این میان، 135 نفر شغل در صنعت
گردشگری )معادل 3.1 درصد کل اشتغال ایجادی( ایجاد خواهد شد. همچنین اشتغال
ایجادی برای افزایش یک درصدی در ارزش افزوده صنعت گردشگری، بیانگر سهم 15
درصدی اشتغال در خود بخش گردشگری و 54 درصدیدر سایر فعالیت ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Tourism in Creating Employment in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Hadi Rafiei Darani 1
  • Javad Barati 2
چکیده [English]

Investment is a highly important economic variable that its increase or decrease can be a main cause of boom or recession in different economic sectors. It is also considered one of the most fundamental push factors in developing economic sectors.
Tourism
industry has a big share in Khorasan Razavi Province’s revenues. This papers aims to evaluate the impacts of tourism invesment on employment levels. In doing so, the study made use of an updated input output (IO) table of Khorasan Razavi Province, and RAS method to develop and update the IO table.
Results demonstrate that a one percent increase in the tourism investment (in Hotels and Restaurants), generates as many as 15,316 employment opportunites in the overal economy of the province, out of which 534 jobs are directly in tourism sector (equivalent to 3.5 % of total employment). The employment resulted from a one percent increase in the value-added of tourism, reflects a 58 percent share of employment in tourism sector and 42 percent in other activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Employment
  • investment
  • Input – Output Table
  • Khorasan Razavi Province Lecturer
اسماعیلیان، علیرضا ) 5355 (؛ بررسی جذابیت گردشگری و اثرات آن بر اشتغال و درآمد در استان
اصفهان؛
مجموعه ای از خلاصه گزارش های طرحهای تحقیقاتی معاونت اموراقتصاد ، ی جلد
- -
دوم ) 5351 51 (، صفحات 531 551
رضوانی، محمد رضا 5353 (؛
توسعه ( گردشگری روستایی )با رویکرد گردشگری پایدار؛( انتشارات
دانشگاه تهران، تهران
زیدی، مونا ) 5311 (؛ بررسی پتانسیل توسعه ی اقتصادی گردشگری سیاه در ایران؛
پایگاه اینترنتی
www.anthropology.ir
صالحی، صادق؛ خوش فر، غلامرضا ) 5331 (؛
برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در بابلسر، ماهنامه
شهرداریه
 
،ا انتشارات سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور
صباغ کرمانی، مجید؛ امیریان، سعید ) 5331 (؛ بررسی اثرات اقتصادی توریسم در جمهوری اسلامی
- –
.53 13 :)51( ایران با استفاده از تحلیل داده ستانده؛ پژوهشنامه بازرگان ؛ ی 5
صمدی، علی حسین ) 5353 (؛ ارزیابی میزان اشتغال زایی جذب توریست براساس الگوی ایستای
داده  ستانده منطقه ای)مطالعه موردی استان فارس(؛
فصلنامه پژوهش های اقتصاد ، ی شماره
-
.55 55 و 54 ، صص 53
غفاری، سیدرامین؛ ترکی هرچگانی، معصومه ) 5355 (؛ نقش گردشگری در توسعه اجتماعی
-
اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان؛
فصلنامه
-
روستا و توسع ؛ ه شماره 51 ؛ صفحات 541 553
غفوریان، مهسا؛ صداقتی، عاطفه ) 5311 (؛ بررسی نقش پارک های آبی در جذب گردشگر برای
توسعه اقتصادی شهرها: نمونه موردی مجموعه موج های آبی مشهد؛
اولین کنفرانس اقتصاد
شهری ایرا
 
؛ ن مشهد.
شناسایی ظرفیت های اشتغالزایی در زیربخش های خدمات «
 
قویدل، صالح ) 5351 (؛ طرح پژوهشی
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
»، ایران
محسنی، رضا ) 5355 (؛ گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش ها و راهکارها؛ تهران،
مجله
علمی پژوهشی فضای جغرافیایی
 
، شماره 45
مهرابی بشر آبادی، حسین؛ جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید؛ شکیبایی، علیرضا؛ جاودان، ابراهیم
5311 (؛ بررسی نقش گردشگری در اقتصاد استان کرمان و توسعه کالبدی شهرستان های آن؛ (
اولین کنفرانس اقتصاد شهر
 
؛ ی مشهد، 4 و 3 آذر ماه
میراج، فرخناز ) 5351 (؛اثر جاذبه های گردشگری استان سمنان بر پویایی اشتغال؛
نشریه تحقیقات
-
کاربردی علوم جغرافیای ؛ ی دوره 3؛ جلد 3؛ شماره 51 ؛ صفحات 15 31
نصراللهی، خ. اکبری، ن. رمضانی، ص. ) 5314 (؛ ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز
درآمد ارزی حاصل از مخارج گردشگری بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی استان
191 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 52  سال نهم  بهار 39
اصفهان؛
فصلنامه پژوهش های اقتصادی )رشد و توسعه پایدار(؛ سال سیزدهم؛ شماره اول؛
-
صفحات 43 5
Akkemik, K.A. 2012. Assessing the importance of international tourism for the Turkish economy: A social accounting matrix analysis.
 
Tourism Management. 33(4): 790801.
Atana, S. and Arslanturkb, Y. 2012. Tourism and Economic Growth Nexus: An Input Output Analysis in Turkey
 
. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 62: 952-956.
Jackson, R. and Murray, A. (2004),“Alternate Input
 
-output matrix updating formulations". Economic Systems Research, 16(2): 135-148.
Kadiyalia, V. and Kosovab, R. 2013. Inter-industry employment spillovers from tourism inflows.
 
Regional Science and Urban Economics. 43(2): 272-281.
Kweka, J. , Morrissey, O. and Blake, A. (2003), The economic potential of tourism in Tanzania.
 
Journal of international Development. 15: 335-351.
Lahr, M. and de Mesnard, L. . (2004), “Biproportional techniques in input
 
-output analysis: table updating and structural analysis”, Economic Systems Research, 16(2): 115-134.
Leatherman, J. (1994),
 
Input-Output Analysis of the Kickapoo River Valley. Center for Community Economic Development.
Mesnard, L. 2003. "
 
What is the best method of matrix adjustment? A formal answer by a return to the world of vectors". Paper presented at the 50th Annual North American Meetings of the Regional Science Association International, Philadelphia, November 20-22nd;
Miller, R. and Blair, P. 2009.
 
InputOutput Analysis (Foundations and Extensions). Second Edition. Cambridge University Press. New York.
Mohr, M., Crown, W.H. and Polenske, K.R. 1987. "A linear programming approach to solving infeasible RAS problems",
 
Journal of Regional Science, 27(4): 587-603.
Oosterhaven, J., Piek, G. and Stelder, D. 1986. “Theory and practice of updating regional versus interregional interindustry tables”.
 
Papers of the Regional Science Association, 59: 57-72.
Polo, C. and Valle, E. 2008. An assessment of the impact of tourism in the Balearic Islands.
 
Tourism Economics. 14(3): 615-630.
Romero, I. Tejada, P. 2011. A multi-level approach to the study of production chains in the tourism sector.
 
Tourism Management. 32(2): 297306.
Surugiu Camelia, Cristi Frent, Marius Surugiu, 2009,
 
“Tourism and its Impact Upon the Romanian Economy: an Input-Output Approach”, Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi – Economic Sciences Section, Volume (Year):1 (2009), Issue: LVI, Pages 355-376,
Surugiu, Camelia, 2009,“The Econ
 
omic Impact of Tourism: An Input-Output Analysis”, Romanian Journal of Economics, Institute of National Economy, vol. 29 (2(38)), pp 142-161
West, G. and Gamage, A. 2001. Macro Effects of Tourism in Victoria, Australia: A Nonlinear Input-Output Approach.
 
Travel Research. 40(1): 101-109.
World Tourism Organization. 2012
 
. http://www2.unwto.org