دوره و شماره: دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 1-146 (این شماره تابستان 1395 منتشر شده است ) 
1. شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

صفحه 1-18

10.22054/tms.2016.4161

محمد رضا تقی زاده یزدی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد حقیقی؛ فرزانه ابوهاشم آبادی