اولویت بندی و سطح استراحتگاه‌های گردشگری بین‌راهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس معماری ، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

2 استادیار گروه معماری ،دانشکده فنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

طبق آمارهای ارگانهای ذیربط غالب مسافرتهای گردشگری از طریق زمین و غالباً بهوسیله
اتومبیلهای شخصی است . این امر سرمایهگذاری در بخش استراحتگاههای گردشگری بینراهی،
خصوصاً در منطقهای شمالی کشور که از امکانات طبیعی و بالقوه بهرهمند است را کاملاً توجیه میکند،
لیکن فقدان طرح توسعه بر اساس چارچوب مشخص اولویتدهی مستدل و علمی پس از احداث و
بهرهبرداری این مجموعهها کاملاً محسوس است.
بهطور قطع بررسی موضوع و جهتدهی به اعتبارات سرمایهای که در این راستا هزینه میشود،
اهمیت ویژهای دارد لیکن به مواردی چون کاهش تصادفات و حوادث بین جادهای، افزایش کیفیت
سفر و توسعه صنعت گردشگری برای عموم مردم از جمله نتایج توسعه اندیشیده شده این استراحتگاهها
میتواند باشد.، ایجاد مشاغل جدید و برنامهریزی جهت هدفمندی اوقات فراغت نیز اشاره کرد.
در این پژوهش نخست با بررسی وضع موجود و ارائه نقاط جدید پیشنهادی ، به عوامل اصلی
اولویتدهی به مراکز استراحتگاهی بینراهی پرداخته شده و در نهایت با اشاره به سابقه مطالعات انجام
شده در این زمینه سه سطح اصلی برای استراحتگاهها معرفی و 3 ضریب وزنی برای سطوح مذبور پیشنهاد
1 بر اساس (AHP) و در نهایت جدول اولویتدهی استراحتگاهها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی
نقاط پیشنهادی و موجود ارائه شده است. مسلماً با توجه به ضرورت و پیچیدگی موضوع یک مقاله
پاسخگوی تام و کامل تمامی مسائل موجود در این زمینه نمیباشد لیکن در این پژوهش سعی شده است
تا با انتخاب روشی بهینه به گشایش یک افق جدید در زمینه توسعه و ترویج خدمات گردشگری در
جهت ساماندهی بخش مهمی از اعتبارات گردشگری دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing and Ranking tourist Roadside Camping Services

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadi 1
  • Behnam Qelichkhani 2
2 Assistant Professor, Islamic azad University, Gorgan branch
چکیده [English]

Based on Statistics of concerned organizations, most of the travels are ground trips,specially by private cars. Existence of natural facilities and Infrastructures is considered as the most important base of tourist paths. In this research, first, by evaluating available infrastructures, and presenting new suggestive points, and also, with introducing levels of camping, factors which underlie creation and development of a welfare service center were taken into consideration.  Finally, levels of camping were preceded and introduced through the AHP method. Referring to the literature, 3 levels of camping were introduced. Then, drawings and tables were presented based on effective factors due to significant priority which shows location of these 3 levels of camping on the principle path of Golestan province. Although an article cannot address all of available issues completely, due to necessity and complexity of the topic, but this research has gained an appropriate answer through the optimum way. Finally, all of available and proposed camping points have been prioritized in a table, and consequently, the results led to open up new horizons in the field of tourism services development and promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Camping
  • Prioritizing
  • AHP Method
  • Golestan province
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان،(1394)،فواصل بین شهری، http://www.golestanroad.ir، تاریخ مشاهده صفحه 20/3/1394
اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گلستان،(1394)،
http://gorganchto.ir/U-News.aspx?Type=11، تاریخ مشاهده صفحه 15/2/1394
خوشبخت،میرزاعلی و دیگران،(1391)، بررسى نقش عامل خستگى در رانندگى و ارائه راهکارهاى مناسب، فصلنامه راهور، سال نهم، شماره18،تهران
رحمانی، زین العابدبین؛ پرهیزگار، محمدمهدی؛ امینی محمدتقی، شیرمحمدی یزدان؛ عوامل موثر بر اجرای سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعات مدیریت گردشگری - 1392 - دوره : 8 - شماره : 24 - صفحه:183 -207
سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور،(۱۳۷۹) طرحجامعمکانیابیمجتمعهایخدماتیرفاهیبین‌راهی و تیرپارکها،دفتر امور سرمایه گذاری، نظارت و بهره‌برداری، تهران،
شهرامی‌نیا، ناهید، صفری،ابوالفضل،(1389)، بررسی راهکارهای ممکن در کاهش تصادفات ناشی از خستگی رانندگان، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران،14 تا 16 اردیبهشت، دانشگاه فردوسی ، مشهد
صفری ،علی ؛ شورج، فردین ؛ صالح زاده، رضا ؛ بررسی رابطه میان مدیریت دانش، کارآفرینی و عملکرد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ مطالعاتمدیریتگردشگری 1393 - دوره : 9 - شماره : 28- صفحه:95 -113
مظلومی،نادر؛ جلالی، حسین؛   ارزیابی موانع پیاده سازی استراتژی در صنعت گردشگری؛مطالعات مدیریت گردشگری- 1393 - دوره : 8 - شماره : 25 - صفحه:1 -26
مهندسان مشاور باغشهر پردیسان،(1391)، طرح امکان سنجی ظرفیت تاسیسات مورد نیاز گردشگری استان گلستان، سازمان میراث فرهنگی استان گلستان، گلستان، گرگان- چاپ نشده
مهندسین مشاور هفت شهر،(1386)، طرح مطالعات مکان‌یابی، امکان‌سنجی و طراحی استراحتگاه‌های اقامتی سطح کشور، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، تهران
نصراللهی، زهرا؛ جهانبازی، ندا؛ناصری ، طاهره ؛ رده بندی استانهای کشور بر حسب جاذبه های گردشگری؛ مطالعاتمدیریتگردشگری1393 - دوره : 9 - شماره : 28- صفحه:1
Bittner, R., Hána, K., Poušek, L., Smrčka, P.,Schreib, P., Vysoký, P. (2000). Detecting Fatigue States of a Car Driver, Proceedings of the First International Symposium on Medical Data Analysis, p 21
Brown, I. D. (1994). Driver Fatigue. Human Factors, 36 (2),p 298-314.
Cord, J. (1964). A method for allocating funds to investment projects when returns are subject to uncertaintyManagement Science10(2), 335-341
Costa, C., Panyik, E., & Buhalis, D. (Eds.). (2014). European tourism planning and organisation systems: the EU member states (Vol. 61). Channel View Publications, p25,100, 234.
Hall, C. M. (2008). Tourism planning: policies, processes and relationships. Pearson Education.p105-110-226
Hatton, S. (2008, March). Choosing the right prioritisation method. InSoftware Engineering, 2008. ASWEC 2008. 19th Australian Conference on(pp. 517-526). IEEE.
Moisiadis, F. (2002, October). The fundamentals of prioritising requirements. In Proceedings of the Systems Engineering, Test and Evaluation Conference (SETE’2002).
Peterson, D. L., Silsbee, D. G., & Schmoldt, D. L. (1994). A case study of resources management planning with multiple objectives and projects.Environmental Management18(5), 729-742
Sener.M (2004),Landfill Site Selection by Using Geographic Information system, M.Sc, Thesis, METU, p 114.
Shalabi .Mohamed A., Shattri Bin Mansor, Nordin Bin Ahmed, Rashid Shiriff (2006), GIS based Multicriteria Approaches to Housing Sitesuitability assessment. XXIII FIG Congress–Munich, Germany, p 12.
Singer, J. D. (2012). Financing international organization: the United Nations budget process. Springer Science & Business Media.p27
TSOI, R. H. L. (2001). Using Analytic Hierarchy Process (AHP) Method to Prioritise Human Resources in Substitution ProblemInternational Journal of the Computer, the Internet and Management9(1), 36-45