دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 1-148 (این شماره بهمن ماه 1395 منتشر شده است ) 
3. ارزیابی زنجیره تامین گردشگری روستایی روستای مصر

صفحه 41-62

10.22054/tms.2017.7079

مجتبی قدیری معصوم؛ پژمان حاتمی فر؛ سید مهدی طباطبایی