ارزیابی زنجیره تامین گردشگری روستایی روستای مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

ارزیابی عناصر مختلفگردشگری در مقاصد مختلفبه امری ضروری مبدل شده
است، درنتیجه ارزیابی این عناصر باعث تخصیص بهینه منابع به برنامه های توسعه ای
میشود، گردشگری روستایی یکی از نیروهای اصلی درزمینۀ بهبود و رشد اقتصادی
روستاها محسوب میشود. در چنین شرایطی، ارزیابی زنجیره تأمین گردشگری روستایی
بهمثابه یکی از مهمترین استراتژیها برای توسعه یکروستا مطرح میشود. ارزیابی زنجیره
تأمین گردشگری به این موضوع میپردازد که چگونه یک محصول گردشگری تولید
میشود و چه هنگام و از چه طریقی بهدستگردشگران می رسد و بازخورد آن چیست .
ب اوجود اهمیت غیرقابل رد این موضوع مطالعه در حوزه زنجیره تأمین گردشگری و
ارزیابی عملکرد آن در ایران هنوز صورت نگرفته است. مطالعه حاضر به ارزیابی زنجیره
تأمین گردشگری روستایی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 5 می پردازد . این
پژوهشدر روستای مصر، در سال 1394 با هدفارزیابی زنجیره تأمین گردشگری و ارائه
راهکارهایی جهتبهبود و ارتقای آن انجام شده است. نتایج نشان داد در روستای مصر
پنج عامل حمل ونقل، اطلاعات بازدیدکننده، اقامت، زیرساخت ها و جاذبه ها دارای
عملکرد مناسب و سه عامل خدمات پذیرایی، تفریح و سرگرمی و امکانات خرید عملکرد
نامناسبی در زنجیره تأمین گردشگری روستای مصر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evaluation of rural tourism supply chain ( Mesr village)

نویسنده [English]

  • pezhman hatamifar 2
چکیده [English]

Evaluation of different parts of tourism will cause the optimized resource
allocation of development plans and strategies, thereupon evaluating these parts
has become essential in various destinations. Rural tourism consider as one of
the main forces of developing and welfare of rural economies. In such term,
rural tourism supply chain evaluation is regarded as one of the major strategies
for developing the rural area. Tourism supply chain evaluation states that how a
tourism product is manufactured and when and how will perform in tourists and
which outcome it will cause. Despite the undeniable importance of this issue,
there has not been any study devoted to tourism supply chain and investigating
its performance. This study will evaluate rural tourism supply chain with Data
Envelopment Analysis (DEA) in Mesr village, Iran, in 2015 and will offer
solutions in way of improvement and enrichment of its performance. The results
indicate that five factors of transportation, visitor information, accommodation,
infrastructures and attractions function properly and catering services,
Entertainment and shopping facilities have inappropriate functions in Mesr
tourism supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supply Chain Management
  • data envelopment analysis (DEA)
  • Mesr village
ابراهیم‌زاده، عیسی، یاری، منیر و یاری، یاسمن(1392)، شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو، آمایش جغرافیایی فضا، دوره 3 ، شماره 9،صص: 127-150.

صدر موسوی، میرستار ، دخیلی کهنموئی، جواد (1386)، «ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان­شرقی از دید گردشگران»، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره 61 ، صص 143-129.

فرزین، محمدرضا، افسر، امیر ، اکبرپور، تقی و اکبرپور،علی(1392)، مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از روش هایARIMA و شبکه های عصبی فازی،مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 24، صص:1-33.

قدیری معصوم،مجتبی، استعلاجی، علیرضا  و پازکی،معصومه(1389)، گردشگری پایدار(روستایی و عشایری)، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران.

قدیری معصوم،مجتبی، استعلاجی،علیرضا و پازکی،معصومه(1387)، نقش گردشگری پایدار روستایی در توسعه پایدار روستاها،جغرافیای سرزمین،شماره 18،صص:13-22.

رمضانیان، محمدرحیم و حیدرنیای کهن، پدرام(1389)، عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه: آژانس ‏های مسافرتی شهر تهران، مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 14، صص: 125-151.

رنجبریان، بهرام، محمودی، سمیه و فتحی، سعید(1394)، توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران، مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 29، صص: 21-44.

نجارزاده، محمد، امین بیدختی، علی اکبر و مرادنژاد، جمال(1394)، ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کلی گردشگران خرید در شهرمرزی شهر بانه، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال پانزدهم، شماره 36، صص:97-115.

Ahi, P., & Searcy, C. (2013). A comparative literature analysis of definitions for green and sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 52, 329-341.

Al-Odeh, M., & Smallwood, J. (2012). Sustainable supply chain management: Literature review, trends, and framework. International Journal of Computational Engineering & Management, 15(1), 341-347.

Arndt, H. (2004). Supply Chain Management: Springer.

Banki, M. B., Ismail, H. N. B., Danladi, M. H., & Dalil, M. (2016). Measuring Hotels Service Quality in Nigeria: A Case Study of Minna Township. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 17(1), 71-88. doi: 10.1080/1528008X.2016.1099997

Berné, C., García-González, M., García-Uceda, M. E., & Múgica, J. M. (2015). The effect of ICT on relationship enhancement and performance in tourism channels. Tourism Management, 48, 188-198.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.(1978), “A Data Envelopment Analysis Approach to Evaluation of the Program Follow Through Experiments in U.S. Public School Education”, Management Science Research Report No. 432.

Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D. (1997). Supply chain management: more than a new name for logistics. The international journal of logistics management, 8(1), 1-14.

Crosby, P. B. (1980). Quality is free: The art of making quality certain: Signet.

Da Costa, M. T. G., & Carvalho, L. M. C. (2011). The sustainability of tourism supply chain: a case study research. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 6(2), 393-404.

Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., & Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism management, 30(1), 63-74.

Fantazy, K. A., Kumar, V., & Kumar, U. (2010). Supply management practices and performance in the Canadian hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 685-693.

Farrell M. J.(1957), “The Measurment of Productive Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), Vol. 120, No. 3 , pp.253-290.

Gjerald, O., & Lyngstad, H. (2015). Service risk perceptions and risk management strategies in business-to-business tourism partnerships. Tourism Management Perspectives, 13, 7-17.

Halldorsson, A., Kotzab, H., & Skøtt-Larsen, T. (2003). Interorganizational theories behind supply chain management-discussion and applications.pp:31-43.

Hervani, A. A., Helms, M. M., & Sarkis, J. (2005). Performance measurement for green supply chain management. Benchmarking: An International Journal, 12(4), 330-353.

Jafari, J. (Ed.). (2002). Encyclopedia of tourism. Routledge.

Johnston, R., & Clark, G. (2005). Service operations management: improving service delivery. Pearson Education.

Jüttner, U. (2005). Supply chain risk management: Understanding the business requirements from a practitioner perspective. The International Journal of Logistics Management, 16(1), 120-141.

Ketchen, D. J., & Giunipero, L. C. (2004). The intersection of strategic management and supply chain management. Industrial Marketing Management, 33(1), 51-56.

Lambert, D. M., Cooper, M. C., & Pagh, J. D. (1998). Supply chain management: implementation issues and research opportunities. The international journal of logistics Management, 9(2), 1-20.

Lee, H. K., & Fernando, Y. (2015). The antecedents and outcomes of the medical tourism supply chain. Tourism Management, 46, 148-157.

Li-Ping Tang, T., Kim, J. K., & O'Donald, D. A. (2000). Perceptions of Japanese organizational culture-Employees in non-unionized Japanese-owned and unionized US-owned automobile plants. Journal of Managerial Psychology, 15(6), 535-559.

Mathieson, A., & Wall, G. (1982). Tourism, economic, physical and social impacts. Longman.20

Mitchell, J. (2012). Value chain approaches to assessing the impact of tourism on low-income households in developing countries. Journal of Sustainable Tourism, 20(3), 457-475.

Molina-Azorín, J. F., Tarí, J. J., Pereira-Moliner, J., López-Gamero, M. D., & Pertusa-Ortega, E. M. (2015). The effects of quality and environmental management on competitive advantage: A mixed methods study in the hotel industry. Tourism Management, 50, 41-54.

Page, S. (2012). Tourism management: Routledge.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49(4), 41-50. doi: 10.2307/1251430

Rødseth, K. L. (2016). Environmental efficiency measurement and the materials balance condition reconsidered. European Journal of Operational Research, 250(1), 342-346.

Sigala, M. (2008). A supply chain management approach for investigating the role of tour operators on sustainable tourism: the case of TUI. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1589-1599.

Tapper, R., & Font, X. (2004). Tourism supply chains. Report of a desk research project for The Travel Foundation. Leeds Metropolitan University and Environment Business & Development Group, Leeds, UK.

Thrane, C. (2015). Examining tourists' long-distance transportation mode choices using a Multinomial Logit regression model. Tourism Management Perspectives, 15, 115-121.

Ţigu, G., & Călăreţu, B. (2013). Supply Chain Management Performance in Tourism. Continental Hotels Chain Case. The AMFITEATRU ECONOMIC journal, 15(33), 103-115.

Tokarchuk, O., Maurer, O., & Bosnjak, M.(2015). Tourism Experience at Destination and Quality of Life Enhancement: a Case for Comprehensive Congruity Model. Applied Research in Quality of Life, 1-15.

UNWTO. (2014, 2 24). Retrieved from UNWTO: http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2014-edition.

WTTC. (2014). Economic Impact Analysis. Retrieved from World Travel & Tourism Council: http://www.wttc.org/.

Zailani, S., Iranmanesh, M., Yusof, N. A., & Ansari, R. (2015). Effects of service supply chain practices on the profitability of tourism firms. Anatolia, 26(4), 612-623.

Zhang, X., Song, H., & Huang, G. Q. (2009). Tourism supply chain management: A new research agenda. Tourism management, 30(3), 345-358.