مطالعات مدیریت گردشگری (TMS) - فرایند پذیرش مقالات