دوره و شماره: دوره 11، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 1-136 
3. نگرشی نوین در ارزیابی ژئومورفوسایتها و ژئوسایتها در ایران

صفحه 41-64

10.22054/tms.2016.5729

علی اکبر شایان یگانه؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ ابوالقاسم امیر احمدی


6. تبیین نقش عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایتهای گردشگری

صفحه 111-129

10.22054/tms.2016.5732

سیده زینب ابراهیم زاده گنجی؛ میثم شیرخدایی؛ ابوالحسن حسینی