تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با استفاده از تحلیل محتوا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران

چکیده

گرایش بیش از پیش گردشگران مدرن به کنجکاوی و درک مفاهیم جدید باعث شده تا موضوع معنویت در گردشگری توسط محققان و کنفرانس های بین المللی مورد توجه و بازبینی قرار گیرد تا فضایی برای تغییر نگاه صرفا مادی به این مقوله حاصل شود. این پژوهش کیفی گراندد تئوری با هدف ارائه ی مفهومی بین رشته ای معنویت در گردشگری با استفاده از مصاحبه، مطالعه ی متون و استفاده از نظرات خبرگان صورت گرفته است. بنابراین رسیدن به تعالی، رسیدن به معنا و رسیدن به درک متقابل به عنوان ابعاد اصلی این مفهوم شناسایی گردید که از جنبه های اجتماعی، فردی، طبیعی، فراطبیعی قابل بررسی است. معنویت در گردشگری می تواند در تمامی انواع گردشگری بروز یابد و صرفا معطوف به گردشگری دینی و مذهبی نیست. در مطالعات فارسی زبان موضوع معنویت بیشتر به مذهب و دین، و در دیگر مطالعات به مباحث سلامتی، آرامش جسم، روش های ایجاد تمرکز و ادیان حاضر در مقاصد گردشگری تقلیل یافته است. از آنجا که معنویت می تواند در کلیه ی سطوح زندگی انسان تاثیرات فیزیکی و روانی بلند مدتی داشته باشد، به نظر می رسد تعریف آن به عنوان یک هدف از گردشگری، اقدامی پذیرفته شده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Concept of Spirituality in Tourism: Content Analysis Abstract

نویسندگان [English]

  • Saeed Shafia
  • Mahdie Sabaghpour Azarian
چکیده [English]

Today’s Human is trapped in materialistic and physical changes, this fact has made him sick of repetition and routine 
Today’s Human is trapped in materialistic and physical changes, this fact has
made him sick of repetition and routine flow of life, this is while the two
dimensions of spirituality and physical aspect are inseparable from human
being, but seems like spirituality is being more and more ignored thus human is
seeking for the meanings and values to free himself of perplexity. Tourism as a
phenomenon is being known as a means of searching for meaning of being.
Modern Tourists differ from the traditional travellers, their curiosity conveys
them to seek, realize and reach to the level of awareness. Thus far, it is
undeniable that the huge number of studies had been focused on economic and
monetary impacts of tourism and less attended to the spiritual concepts of it.
This qualitative research investigates on re-defining and clarifying of the
spirituality concept through tourism and complements the achievements by
analyzing the English and Persian literature aligning with interviews of experts
in this field. The results of the research illustrate the tourism influence on the
expansion of spiritual aspects in tourists’ lives and the conceptual framework
classifies the findings through main factors and sub factors of spirituality in
tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual
  • Spirituality in Tourism
  • Tourism
  • Concept
  • Content Analyzing
ابوالمعالی، خدیجه (1392)، پژوهش کیفی از نظریه تا عمل، تهران: نشر علم.

ایمان‌زاده، علی (1394)، بررسی تطبیقی مفهوم ،اهداف،اصول و روش‌های تربیت معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید کار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ملایر دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

اشعری، زهرا، باقری، خسرو، حسینی، افضل السادات (1391)، بررسی مفهوم، اصول و روش‌های تربین معنوی از دیدگاه علامه طباطبایی، فصلنامه علمی-پژوهشی تربیت اسلامی، شماره 5، زمستان 1391.

پیراسته، علی‌اکبر، نیک‌منش، زهرا (1391)، نقش معنویت در کیفیت زندگی بیماران مبتلابه ایدز، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1391.

حمیدرضا یزدانی، محمدرضا کاظمی نجف‌آبادی، غلامرضا سلیمی (1389)، بررسی نقش میانجی معنویت در رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای معنویت، مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 3، پاییز 1389.

دانایی‌فرد، حسن (1392) نظریه‌پردازی : مبانی و روش‌شناسی‌ها، تهران: انتشارات سمت.

دانایی‌فرد، حسن (1393) استراتژی‌های نظریه‌پردازی، تهران: انتشارات سمت.

دهقان نیری، ناهید، فخر موحدی، علی، اسماعیلی، مریم، صادقی، تابنده و طیبی، زهرا (1392)، اصول تحقیق کیفی شیوه‌ها و رویه‌های توسعه گراندد تئوری، تهران: اندیشه رفیع

ری‌شهری، محمد (1325)، میزان‌الحکمه، جلد چهارم، تفسیر حدیث 10565، انتشارات موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.

شریعتی، مزینانی، سارا ، باستانی، سوسن و خسروی، بهناز (1386)، جوامعی در نوستالژی اجتماع، نگاهی به پدیده معنویت‌های جدید در ایران، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 8 .

فرهنگی، علی‌اکبر و رستگار، عباس‌علی (1385)، ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان، دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، دی 1385، سال سیزدهم،شماره 20.

قربانی، نیما (1383)، معنویت : روی آوردی تجربه‌ای، گوهر شناختی، و مدرن به دین با یک سازه روان‌شناختی، مقالات و بررسی‌ها، دفتر 76 (2) فلسفه، پاییز و زمستان.

کاملی، محمدجواد؛  خیراندیش، مهدی و مرادی، شعبان (1391)، مفهوم‌شناسی هوش معنوی و کاربرد آن در سازمان پلیس، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال هفتم، شماره 26، زمستان 1391.

کوربین، جولیت، اشتراوس، آنسلم (1391) ، اصول تحقیق کیفی شیوه‌ها و رویه‌های توسعه گراندد تئوری، ترجمه دهقان نیری، ناهید؛ فخر موحدی، علی؛ اسماعیلی، مریم؛ صادقی، تابنده؛ طیبی، زهرا، تهران: انتشارات رفع.

مقیمی، محمد ؛ رهبر، امیرحسین ؛ اسلامی، حسن (1388)، معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم.

ملایی، مریم ؛  مهداد، علی ؛  گل پرور، محسن (1393)، رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی و اشتیاق شغلی با عملکرد وظیفه، مجله دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، سال پانزدهم، شماره 2، تابستان 1393.

‌نادی، محمدعلی و گل‌پرور، محسن (1390)، روابط ساده و ترکیبی مؤلفه‌های معنویت با وفاداری در محیط کار، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 2، تابستان 1390.

واحدیان عظیمی، امیر؛ رحیمی، ابوالفضل (1392)، تبیین مفهوم معنویت: تحلیل محتوای قراردادی، مجله تحقیقات در علوم سلامت.

 Alex Norman (2004), Spiritual Tourism: Religion and Spirituality in Contemporary Travel, University of Sydney, 2004.

Cathy HSU. Les Killion, Graham Brown, Michael J. Gross and Sam Huang (2008), Tourism Marketing, WILEY Publication, ISBN: 9780470814901. 2008.

Coles, R. (1991), The Spiritual Life of Children, ISBN: 9780547524641, Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 1991.

Farooq Haq, Leonce Newby (2009), Segmentation of the Spiritual Tourism Market, Journal of ANZMAC, 2009.

Fry, LW. (2003). Toward a theory of spiritual leadership, The Leadership Quarterly 14: 693-727

Gardner, H. (2011), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, ISBN: 9780465024346, Basic Books Publishing, 2011.

Gregory B. Willson, Alison J. McIntosh and Anne. L. Zahra (2013), Tourism And Spirituality: A Phenomenological Analysis, Elsevier Ltd. Annals of Tourism Research, Vol. 42, pp. 150-168, 2013.

Hill, P. C., Pargament, K. I., II, Hood, R. W., Jr, McCullough, M. E., Swyers, J. P., Larson, D. B., et al. (2000), Conceptualising Religion and Spirituality: Points of Commonality, Points of Departure. Journal for the Theory of Social Behavior, 30(1), 51-77

Milan Ambroz (2011), Tourist Origin and Spiritual Motives, Journal of Management, Vol. 16, 2011, 2, pp 71-86.

Mitroff, I., and Denton, E. (1999), A Study of Spirituality in the Workplace. Sloan Management Review, 40(4), 83-92. 1999.

Norman, A. (2011), Spiritual Tourism: Travel and Religious Practice in Western Society, Bloomsbury Academic Publishing, ISBN: 9781441150448.

Pidemon, R.L, (1999), Does spirituality represent the sixth factor of personality? Spiritual transcendence and the five factor model, Journal of personality, 67, 985 – 1013.

Plante, T.G. and Thoresen, C.E. (2007), Spirit, Science, and Health: How the Spiritual Mind Fuels Physical Wellness, ISBN: 9780275995065, Greenwood Publishing Group, 2007.

Roof, w.c ,  (1993), A generation of seekers: the spiritual jourinays of body boom generation, San Francisco Harper.

Taylor, E.J. (2002), Spiritual Care: Nursing Theory, Research, and Practice, ISBN: 9780470814901, Prentice-Hall Publishing, 2002.

Tribe, John, (2009), Philosophical Issues in Tourism, CHANNEL VIEW PUBLICATIONS, Bristol.

Vargheese Antony Jesurajan & S. Varghees Prabhu (2012), Dimensions of Spiritual Tourism in Tuiticorin District of Tamil Nadu in India - A Critical Analysis, Business Intelligence Journal, 2012.

Vaughan, F. (1991), Spritual issue in psychotherapy, Journal of Transpersonal Psychology, 23, 105-119.

Young, C. and Koopsen, C. (2010), Spirituality, Health, and Healing: An Integrative Approach, Jones & Bartlett Learning Publisher, ISBN: 9780763779429