برآورد ارزش اقتصادی مناطق گردشگری (مورد پژوهی: رودبار قصران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی دانشگاه شهبد بهشتی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
امروزه منابع طبیعی به عنوان سرمایه های اصلی اکوتوریسم با چالش های متعددی
مواجه است. بنابراین ارزشگذاری مناطق اکوتوریستی و کارکردهای زیست محیطی در
راستای اتخاذ سیاستهای اقتصادی از مهمترین مقولات برنامهریزی صنعت گردشگری به
شمار میآید. منطقۀ تفریحی رودبار قصران یکی از ج اذبه های اکوتوریستی شهرستان
شمیرانات استان تهران است. لذا مطالعۀ ارزش اکوتوریستی آن میتواند در توسعۀ
گردشگری منطقه مؤثر باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی و هدف آن برآورد ارزش
اکوتوریستی رودبارقصران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط بوده که در این راستا
با استفاده از مدل لوجیت و پرسشنامه انتخاب دوگانه به بررسی عوامل مؤثر در پذیرش
تمایل به پرداخت برای بازدید از این منطقه میپردازد. متوسط تمایل به پرداخت
گردشگران برای هر خانوار 7100 ریال است و با در نظر گرفتن این میزان متوسط ارزش
تفریحی خدمات این منطقه در سال 3,550 میلیون ریال برآورد می شود . لذا با توجه به
اهمیت بالای منطقه رودبارقصران، میبایست برنامهریزان برای توسعۀ گردشگری و بالا
بردن رفاه بازدیدکنندگان به این منطقه توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Economic Value of Tourism Regions (Case of study: Rudbar-Qasran)

نویسندگان [English]

  • Jila Sajadi 1
  • Arman moslemi 2
  • Roghayeh Samadi 3
چکیده [English]

Nowadays, the natural sources as a main ecotourism assets confront with
various challenges. Thus, evaluation of eco-tourist regions and bio ecology
functions in the course of decisions – making and economic policies is
accounted as a most important branches of development and planning of tourism
industry. The recreational region of Rudbar Qasran is one of the ecotourism
attractions of Shemiranat division located on Tehran and is accounted as one of
tourism destinations. Thus, to study it’s ecotourism value could be effective in
predication of demands and provision of defects as well as in development of
tourism.The research method is descriptive and the aim of the present research
is to estimate ecotourism value of Rudbar Qasran via conditional valuation.
Through Logit model and binary choice the effect of factors which affecting
willingness of tourists to spend to visit touristic attractions of the region. The
questionnaire The average willingness to pay by the tourists is about 7100 Rials
for any household for use of tourism services of Rudbar Qasran and with regard
to this level, the average recreational value of services and facilities of given
region is estimated to 3550 million Rials. Thus, concerning to high value of
given region, should be paid more attention to development of tourism and
promotion of visitor’s accommodations by planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rudbar Qasran
  • Ecotourism
  • Willingness to Pay
  • Conditional valuation method

اطلس گیتا شناسی استان‌هایایران، (1383)، تهران .

 امیرنژاد، حمید و خلیلیان صادق، (1385)، برآورد ارزش تفریحی جنگل‌های شمال ایران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط: پارک جنگلی سی‌سنگان نوشهر، مجله علمی و پژوهشی منابع طبیعی ایران، شماره 2، جلد 59.

 خداوردیزاده، محمد و راحلی، حسین و کاووسی کلاشمی، محمد و رضازاده، علی و خرمی، شهروز (کاربرد روش همکن دو مرحله ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین )، نشریه روستا و توسعه، دوره 13، شماره 1، صص 111-130.

 خورشید دوست، علی (1376)، نقش روش‌های قیمت‌گذاری و تحلیل اقتصادی در ارزیابی محیط‌زیست، مجله محیط‌شناسی، 93: ص 20- 102.

راحلی، حسین و خدوایردیزاده، محمد و نجفی علمدارلو،  حامد (1389)، برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزش‌گذاری مشروط، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 2، شماره 4، صص 49- 62

 رضایی، اعظم و نخعی، نجمه و محمدزاده، شهرام (1392)، برآورد ارزش تفرجی پارک جمشیدیه تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، مجله محیط شناسی، سال 39، شماره 2، صص 25- 32.

 لیاقتی، هومان  و مبرقعی، نغمه و نعیمی‌فر، افسانه و یزدان پناه، هدی  (1389 )، کاربرد روش دومرحله‌ای هکمن در بررسی عوامل مؤثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه، پژوهش‌های محیط زیست، سال 1، شماره 1، صص 43- 52.

 محمدپور زرندی، حسین (1389)، تاثیر اکوتوریسم در اقتصاد گردشگری شهر تهران، ویژه نامه اقتصاد گردشگری شهری.صص7-11.

 مرکز آمار ایران (1385)،" سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، جمعیت تا سطح آبادی‌ها بر حسب سواد"، بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۲.

 Judge, G., C. Hill, W. Griffiths, T. Lee, and H. Lutkepol. 1982." Intruduction to the theory and practice of econometrics". New York : Wiley.

 Haneman, W.M. 1984. "Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses". American Journal of Agricultural Economics. 71(3): 332-341.

- Heal, G. M.; Barbier, E. B.; Boyle, K. J.; Covich, A. P.; Gloss, S. P.; Hershner, C. H.; Hoehn, J. P.; Pringle, C. M.; Polasky, S.; Segerso. K.; Schrader- Frechette, K. 2005. Valuing Ecosystem Services. Toward Better Environmental Decision- Making. The National Academies Press, Washington, D. C.

 Lee, C. and Han, S. 2002. "Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method".Tourism Management. 23: 531-540

 Sharpley , R (2002) , Rural tourism and the challenge of tourism diversification. Tourism Management. No.23.

 Venkatachalam , L. (2003) , The contingent  valuation  method : a  review. Environmental impact assessment review, 24: 89 – 124.

 Whister, D. 1999. "An Introductory Guide to SHAZAM". www. Shazam. Econ. ubc.Ca. Logit Test for Heteroskedasticity.

-www. Ghasrantourism.blogfa.com

 www. www.unwto.org