کارآفرینی، یادگیری‏ محوری، بازارمحوری و فعالیت‌های منابع انسانی در هتل‌های چهار و پنج ستاره ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادبخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم ها ،بخش مدیریت دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم بخش مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

سازمان­هایی در دنیای رقابتی کنونی موفق­اند که مشتری در آنها نقش اساسی ایفا می­کند. در این راستا توجه به نیازها و خواسته­های آشکار و پنهان مشتریان و همچنین ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی، یادگیری‏محوری، بازارمحوری و فعالیت­های منابع انسانی بر نوآوری و ارزش مشتری در هتل­های 4 و 5 ستاره ایران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن را مدیران هتل­های 4 و 5 ستاره ایران تشکیل می‏دهد که تعداد 82 نفر مدیر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد شده جمع‏آوری، و تجزیه و تحلیل داده‏ها نیز به واسطه مدل‏سازی معادلات ساختاری و با کمک روش حداقل مربعات جزیی و بکارگیری نرم‏افزار پی‏ال‏اس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین کارآفرینی و فعالیت­های منابع انسانی با نوآوری و ارزش مشتری وجود دارد و رابطه بازارمحوری با نوآوری منفی و رابطه­اش با ارزش مشتری تایید نشد. همچنین رابطه یادگیری‏محوری با نوآوری و ارزش مشتری مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship, Learning Orientation, Market Orientation and Human Resource Efforts in Iran 4-Star and 5-Star Hotels

نویسندگان [English]

  • Ali Mohamadi 1
  • Behzad Safaei 2
چکیده [English]

Customers play an important role in successful organizations. Then, taking into consideration the demands and the needs of customers and also implementing innovation in products and services is so important. The purpose of this study is to examine the impact of entrepreneurial orientation, market orientation, learning orientation and human resource efforts on innovation and customer value in Iran 4-star and 5-star hotels. In order to achieve this goal, managers of these hotels were considered as the population of the study and a sample of 82 managers was selected. The data were collected by standard questioner and were analyzed using Structural Equation modeling, Partial Least Square method and PLS software (version 2). The results showed that there is a positive relationship between entrepreneurial orientation and human resources efforts with innovation and customer value, and also, there is a negative relationship between market orientation and innovation and its relationship with the customer value was not confirmed. The Relationship between learning orientation and innovation was rejected and its relationship with customer value was positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Orientation
  • Customer Value
  • Entrepreneurial orientation
  • Market Orientation
  • Iran 4-Star and 5-Star Hotels
ضرغام بروجنی، ح.، ابراهیمی، م.، و میرفخرالدینی، ف. (1392). ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل­ها با رویکرد کارت امتیازی متوازن فازی مطالعه موردی: هتل­های منتخب استان یزد. مطالعات مدیریت گردشگری، 8(22)، 31-72.

ابراهیمی، م.، کروبی، م.، و محمدی، ز. (1393). ارزیابی بلوغ هوشمندی و رقابتی در هتل­ها (مورد مطالعه: هتل­های 3 و4 ستاره استان یزد). مطالعات مدیریت گردشگری، 9(26)، 103-123.

پاکدل، م. ر.، نایب‏زاده، ش.، و دهقان،‌ ح. (1390). ارزیابی تاثیر بازارگرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی: گروه پوشاک پل). مدیریتبازاریابی، 6(10)، 1-26.

کاظمی، م.، و پور، س. (1391). بررسی تاثیر کارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری(مطالعه موردی صنایع غذایی مشهد).  تحقیقات بازاریابی نوین، 2(2)، 51-67.

محمدی، ع.، و خلیفه.، م. (1394). مدل‏سازی نوآوری‏محوری و بازارمحوری خدمات الکترونیک بانک‏ها با استفاده FAHP،FTOPSIS  و تئوری امکان. مدیریت فناوری اطلاعات، 7(2)، 451-472.

مصلح شیرازی، ع. ن، و خلیفه.، م. (1394). اندازه‏گیری کارایی رقابت‏پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده ها. چشم انداز مدیریت صنعتی، 19، 117–137.

مدهوشی، م.، طبیبی، م. ر.، دلاوری، ح. ر. (1391). تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب­وکارهای کوچک و متوسط. پژوهش بازرگانی، 65، 136-115.

 

Augusto, M. and Coelho, F. (2009). Market orientation and new-to-the-world products: exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental. Industrial Marketing Management, 38, 94–108.

Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (1999). The synergetic effect of market orientation and learning orientation on organizational performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 27(4), 411−427.

Bhunian, S. N., Menguc, B., & Bell, S. J. (2005). Just entrepreneurial enough: The moderating effect of entrepreneurship on the relationship between market orientation and performance. Journal of Business Research, 58, 9−17.

Boulding, W., Staelin, R., Ehret, M., & Johnston, W. J. (2005). A customer relationship management roadmap: What is known, potential pitfalls, and where to go. Journal of Marketing, 69(4),155−166.

Chen, Y. -S., Lin, M. -J. J., & Chang, C. -H. (2009). The positive effects of relationship learning and absorptive capacity on innovation performance and competitive advantage in industrial markets. Industrial Marketing Management, 38(2), 152−158.

Colin C. C., Krumwiede, D. (2012). The role of service innovation in the market orientation—new service performance linkage. Technovation, 32, 487–497.

Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice,7−25. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1504448

Ferris, G. R., Hochwarter,W. A., Buckley, M. R., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D.(1999). Human resources management: some new directions. Journal of Services Marketing, 25(3), 385−415.

Fraj, E,  Matute,, J, Melero, I. (2015). Environmental strategies and organizational competitiveness in the hotel industry: The role of learning and innovation as determinants of environmental success, Journal of Tourism Management, 46 (2015) 30-42.

Hanny N. Nasution, Felix T. Mavondo. (2010). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value. Industrial Marketing Management, 40, 336–345.

Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20, 195-204.

Kohli, A. K. and b. J. Jaworski. (1990). Market orientation: the construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.

Laforet, S. (2008). Size, strategic, and market orientation affects on innovation. Journal of Business Research, 61, 753–764.

Liu, S. S., Luo, X., & Shi, Y. (2002). Integrating customer orientation, corporate entrepreneurship, and learning orientation in organizations-in-transition: An empirical study. International Journal of Research in Marketing, 19, 367−382.

Manzano, J. A., I. Kuster and N. Vila. (2005). Market orientation and innovation: an inter-relationship analysis. European Journal of Innovation Management, 8(4), 437-452.

Matsuno, K., Mentzer, J. T., &Ozsomer, A. (2002). The effect of entrepreneurial proclivity and market orientation on business performance. Journal of Marketing, 66, 18−32.

Mavondo, F., Chimhanzi, J., & Stewart, J. (2005). Learning orientation and market orientation: Relationship with innovation, human resource practices and performance. European Journal of Marketing, 39(11/12), 1235−1263.

Naidoo, V. (2010). Firm survival through a crisis: the influence of market  orientation, marketing innovation and business strategy. Industrial Marketing Management, 39(8), 1311–1320.

Narver, J. C. and Slater. S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.

Narver, J. C., Slater, S. F., & MacLachlan,D. L. (2004). Responsive and proactive market orientation and new-product success. Journal of Product InnovationManagement, 21, 334−347.

Nasution, H. N., & Mavondo, F. T. (2008). Organizational capabilities: Antecedents and implications for customer value. European Journal of Marketing, 42(3/4), 477−501.

Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Matanda, M. J., Ndubisi, N. O. (2011). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value. Industrial MarketingManagement, 40, 336–345.

Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Matanda, M. J., Ndubisi, N. O. (2011). Entrepreneurship: Its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value. Industrial Marketing Management, 40, 336–345.

Olavarrieta, S. and R. Friedmann. (2008). Market orientation, knowledge-related resources and firm performance. Journal of Business Research, 61, 623–630.

Rogg, K. L., Schmidt, D. B., Shull, C., & Schmitt, N. (2001). Human resource practice, organizational climate, and customer satisfaction. Journal of Management, 27, 431−449.

Sandvik, I. L., & Sandvik, K. (2003). The impact of market orientation on product innovativeness and business performance. International Journal of Research inMarketing, 20, 355−376.

Sinkula, J. M., Baker, W. E., &Noordeweir, T. (1997). A framework for market-based organizational learning: Linking values, knowledge, behavior. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4), 305−318.

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1994). Does competitive environment moderate the market orientation–performance relationship. Journal of Marketing, 58(1), 46−55.

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1995). Market orientation and the learning orientation. Journal of Marketing, 59(3), 63−74.

Ting Hung, W. (2010). Pricing Determinants in the hotel industry: quintile regression analysis. International Journal of Hospitality Management, 29, 378–384.

Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2002). Learning through quality and innovation. Managerial Auditing Journal, 17(7), 417−423.

 Whitener, E. M. (2001). Do “high commitment” human resource practices affect employee commitment? A cross level analysis using hierarchical linear modeling. Journal of Management, 27, 515−535.