ارائه مدل توسعه‌ی گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین صنایع خدماتی، رقابت تنگاتنگی را با سایر
صنایع در جهان تجربه میکند. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات بر تمام بخشهای این صنعت تأثیر
شگرفی گذاشته است. گردشگری الکترونیکی حاصل پیوند میان گردشگری و فناوری اطلاعاتاست.
قابلیتها و مزیتهای رقابتی حاصل از گردشگری الکترونیک از عوامل مهم در ایجاد جهش اقتصادی
در صنعت گردشگری محسوب میشود. این مطالعه در نظر دارد با توجه به مزایای گردشگری
الکترونیکی نسبت به گردشگری سنتی و با بررسی تحقیقات انجامشده در این حوزه، چارچوبی جامع
جهت شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعهی گردشگری
الکترونیکی در استان یزد ارائه دهد. بدین منظور ابتدا با مرور جامع پیشینه تحقیق و نظرخواهی از
خبرگان، عوامل اثرگذار بر توسعه گردشگری الکترونیک در این استان شناسایی و سپس این عوامل با
سطحبندی شدند. این پژوهش از نظر هدف ،(ISM) بهکارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیری
توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. جامعهی آماری تحقیق را خبرگان دانشگاهی صاحبنظر در
حوزهی گردشگری و متخصصین فعال در صنعت گردشگری استان یزد تشکیل میدهند. در این
پژوهشاز روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده و ابزار جمعآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه است.
روایی صوری پرسشنامه نیز مورد تأیید خبرگان قرار گرفت.
با توجه به نتایج، عامل "امکانات و توان مالی"، اساسیترین عامل در مدل توسعهی گردشگری
الکترونیکی استان یزد میباشد که باید مورد توجه جدی مدیران این صنعت قرار گیرد. نتایج این
پژوهش به سیاستگذاران کمک میکند تا بتوانند جهت توسعهی گردشگری الکترونیک مسیر
مناسبتری را انتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Electronic Tourism Development with an Interpretive Structural Modeling (ISM) Approach

نویسنده [English]

  • Faezeh Asadian Ardakani 2
2 PhD Student of Tourism Management, Allameh Tabatabaee University
چکیده [English]


 Today, the tourism industry is one of the most important service industries which competes closely with other industries in the world. In recent years, information technology has had a significant effect on all sectors of the industry. Electronic Tourism is the link between tourism and information technology. Capability and competitive advantages of E-tourism are important factors in creating economic leap in the tourism industry. This study intends to employ the benefits of electronic tourism towards traditional tourism. So, this study offers comprehensive framework to identify and assess direct and indirect effects of each factor affecting the development of electronic tourism in Yazd province. For this purpose, first, factors affecting the development of electronic tourism in Yazd province were identified by comprehensive review of the literature and opinions of experts in the field. And then, these factors were rated using Interpretive Structural Modeling(ISM). The population of the research are academic tourism experts and professionals which are active in the tourism industry in Yazd province. Also interviews and questionnaires were used to gather data. The content validity of the questionnaire was approved by the experts. According to the results, "operating and financial possibilities", are the most basic factors in the development of electronic tourism of Yazd province that must be taken into serious consideration by  executives in the industry. The results of this research will help policy makers, so that they can choose a better path for the development of electronic tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Industry
  • Information Technology
  • Electronic Tourism
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)
بمانیان، محمدرضا؛ پورجعفر، محمدرضا و محمودی‌نژاد، هادی. (1388). ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده‌سازی گردشگری الکترونیک در طرح‌های توسعه گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران)، مدیریت شهری، شماره 23، صص 71-88.

دهدشتی شاهرخ، زهره و شکیبا جمال‌آباد، غدیر. (1392). مدل ساختاری جهت شناسایی مؤلفه‌های استراتژیک اثربخش بر نهادینه‌سازی گردشگری الکترونیک، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 8، شماره 22، صص 163-190.

روحانی، سعید و زارع رواسان، احد. (1392). شناسایی و دسته‌بندی عوامل موثر بر ارتقاء گردشگری الکترونیکی در ایران، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال 2، شماره 5، صص 184-206.

عطافر، علی؛ خزائی پول، جواد و پورمصطفی خشکرودی، مهدی. (1391). عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری، مطالعات مدیریت گردشگری، سال 7، شماره 18، صص 131-156.

فرزین، محمدرضا. (1384). گردشگری الکترونیکی و چالش‌های توسعه آن در ایران، مجموعه مقالات سومین همایش تجارت الکترونیکی، صص 385-404.

کاظمی، مصطفی؛ فیاضی، مرجان و میرزاده، ملیحه. (1384). موانع استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری ایران، اقتصاد و تجارت نوین، شماره 2، صص 49-66.

محمدعلی‌پور، رسول و حاجی امینی، مصطفی. (1391). بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری؛ از مفاهیم تا کاربردها. دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، چاپ اول.

محمودی میمند، محمد؛ فارسیجانی، حسن و طاهری موسوی، سارا. (1392). ارائه الگوی ترکیبی عوامل مؤثر بر توسعه و پذیرش گردشگری مجازی در ایران، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 13، صص 123-143.

مروتی شریف‌آبادی، علی و اسدیان اردکانی، فائزه. (1393). ارائه‌ی مدل توسعه‌ی گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در استان یزد، مدیریت سلامت، جلد 17، شماره 55، صص 73-88.

هاشمی، سید سعید؛ محبوب‌فر، محمدرضا؛ خاکی، ندا و مختاری، فیروزه. (1393). تحلیل عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از مدل راهبردی SWOT (مورد مطالعه: کشور ایران)، گردشگری، سال 2، شماره 2، صص 73-84.

Afrodita, B. (2012). Models of Tourist Development in the Context of Regional Development. Annals of Faculty of Economics, 1(1), 507-512.

Alexis, P., Friederike, K. (2011). Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded theory approach. Tourism Management, 32(2), 215-224.

Alghafri, I. H. (2009). Critical success factors for an e-tourism services implementation initiative,Published by University of Malaya Kuala lumpur.

Arash. H & Baradarani, S. (2014). European Tourist Perspective on Destination Satisfaction in Jordan’s industries, Procedia-Social and Behavioral Science, 109, 1416-1425.

Bhuiyan, A.H. Siwar, C. & Mohamad Ismail, S. (2013). Tourism Development in Malaysia from the Perspective of Development Plans. Asian Social Science, 9(9), 11-18.

Buhalis, D & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the internet- the state of e-tourism research. Tourism management, 29(4), 609:623.

Buhalis, D. (2000). Tourism and Information Technologies: Past, Present and Future, Tourism Recreation, 25(1), 41-58.

Büyüközkan, G., & B. Ergün. (2011). Intelligent System Applications in Electronic Tourism, Expert Systems with Applications, 38(6), 6586- 6598.

Chang, S. E., & Chou, Y. C. (2007). A Virtual Enterprise Based Information System Architecture for the Tourism Industry, International Journal of Technology Management, 38, 374-391.

Chen, Ch. F., Lai, M. Ch., Yeh, Ch. Ch., (2011). Forecasting tourism demand based on empirical mode decomposition and neural network, Knowledge-Based Systems, 26, 281-287.

Govindan, K., Palaniappan, M., Zhu, Q. & Kannan, D. (2012). Analysis of third party reverse logistics provider using interpretive structural modeling. International Journal Production Economics, 140, 204–211.

Hamilton, M. David. J. & Maddison, R. J. (2005). Climate change and international tourism: A simulation study. Global Environmental change, 15, 253-266.

Hsiao, S-W., Ko, Y-C., Lo, C-H. and Chen, S-H. (2013). An ISM, DEI, and ANP based approach for product family development, Advanced Engineering Informatics, 27, 131–148.

Kanellopoulos, D., Panagopoulos, A. & Psillakis, Z. (2004) Multimedia applications in tourism: the case of travel plans, Tourism Today. 4(4), 146:156.

Kim, C. (2004). E-tourism: an innovative approach for the small and medium-sized tourism enterprises (SMTES) in Korea; Organisation for Economic Co-operation and development (OECD). Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, 1-11

Kiprutto, N., Kigio, F. W., & Riungu, G. K. (2011). Evidence on the adoption of E-Tourism Technologies in Nairobi. Global Journal of business research, 5(3), 55-66.

Li, L., & Buhalis D. (2006). E-Commerce in China: The case of travel, International Journal of Information Management, 26, 153–166.

Michopoulou, E., D. Buhalis, S. Michailidis, & I. Ambrose. (2007). Destination Management Systems: Technical Challenges in Developing an E-Tourism Platform for Accessible Tourism in Europe, Information andCommunication Technologies in Tourism, 7,301-310.

Mohamed, I., & Moradi, L. (2011). A Model of E-Tourism Satisfaction Factors for Foreign Tourists, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), 877-883.

Soti, A, Goel RK, Shankar R, Kaushal OP. (2010). Modeling the Enablers of Six Sigma Using Interpreting Structural Modeling, Journal of Modeling in Management, 5(2), 124-141.