شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی

چکیده

ه
هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفهها و تعیین محتوا برای وبسایتهای تسهیلگر گردشگری
پزشکی جهت جذب گردشگران پزشکی بالقوه است. برای نیل به این هدف، استراتژی دو مرحلهای
"شناسایی وبسایتهای برتر تسهیلگر گردشگری پزشکی حاصل از جستجوی هفت کلیدواژه
تخصصی در گوگل" و سپس "تعیین محتوای پیشنهادی برای یک وبسایت تسهیلگر گردشگری
پزشکی با استفاده از خدمات و اطلاعات استخراجشده" بکار گرفته شد. در ابتدا تمام وبسایتهای
منتخب با استفاده از رویکرد کیفی تحلیل محتوا مورد بررسی قرارگرفته و انواع خدمات و اطلاعاتی که
در اختیار گردشگران پزشکی قرار میگیرند، شناسایی و استخراج شدند. سپس با توجه به ارزیابی به
عمل آمده، در سه سطح دستهبندی شدند و بدین ترتیب محتوای پیشنهادی برای معرفی و دستهبندی این
خدمات و اطلاعات ارائه گردید. در ادامه با استفاده از رویکرد کمیِ تحلیل محتوا و محاسبهی فراوانی و
تکرار هر یک از خدمات و اطلاعات، رتبهبندی برایشان صورت گرفت. نتایج نشان داد که در
وبسایتهای تسهیلگر گردشگری پزشکی، محتوای معرفی گزینههای پزشکی از اهمیت بیشتری
برخوردار است و در ردههای بعدی محتواهای معرفی تسهیلات وبسایت، معرفی گردشگری پزشکی،
معرفی وبسایت و نظرات بیماران و مخاطبان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The components and contents of medical tourism facilitator websites

نویسنده [English]

  • Farzaneh Abouhashem Abadi 2
چکیده [English]

The main purpose of this study is to identify and determine the components and
suggested content for medical tourism facilitators to attract prospective medical
tourists. To achieve this goal, a two-phase strategy was used. First, top facilitator
websites of medical tourism have been identified from googling seven keywords.
Then, a Suggested content have been developed using extracted information and
services. All of the selected websites have been studied based on the qualitative
concept analysis. As a result, different kinds of information and services were
offered to medical tourists were identified and classified in three levels regarding
their importance. Therefore a suggested content were presented to introduce and
classify the mentioned services and information. And after, the websites were ranked
using qualitative content analysis approach and their frequency and repetition were
confirmed. The results show that in these facilitator websites, the concept of medical
options introduction has the most importance. Website facilities introduction,
medical tourism introduction, the website introduction and the reviews of customers,
were ranked next in importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attracting Tourist
  • Conceptual Model
  • content analysis
  • facilitator
  • Websites
  • Medical Tourism

تاج زاده نمین، اردشیر؛ بیات، سوده. (1394). مطالعه اثر بخشی تارنماهای گردشگری پزشکی در ایران. مطالعات مدیریت گردشگری،10(30).

جمالی فر، مهدی. (1391). درآمدی بر روش تحلیل محتوا و برخی کاربردهای آن در پژوهش‌های تاریخی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

حقیقی‌نسب، منیژه؛ یزدانی، حمیدرضا؛ کریمی، انسیه. (1393). بررسی عوامل موثر بر رضایت گردشگران خارجی و نتایج آن و سنجش رضایت آنان از خدمات گردشگری در شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 6(4)، 753-731.

محمد پور، احمد. (1390). روش تحقیق کیفی ضد روش (مراحل و رویه های عملی درروش شناسی کیفی). انتشارات جامعه شناسان: تهران

Abubakar, A. M., & Ilkan, M. (2016). Impact of online WOM on destination  trust and intention to travel: A medical tourism perspective. Journal of Destination Marketing & Management, 1–10.

Cormany, D., & Baloglu, S. (2011). Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist. Tourism management, 32(4), 709-716.

Crooks, V. A., Turner, L., Snyder, J., Johnston, R., & Kingsbury, P. (2011). Promoting medical tourism to India: Messages, images, and the marketing of international patient travel. Social Science & Medicine, 72(5), 726-732.

Dalstrom, M. (2013). Medical travel facilitators: connecting patients and providers in a globalized world. Anthropology & medicine, 20(1), 24-35.

Esiyok, B., Çakar, M., & Kurtulmuşoğlu, F. B. (2016). The effect of cultural distance on medical tourism. Journal of Destination Marketing & Management.

Hanefeld, J., Lunt, N., Smith, R., & Horsfall, D. (2015). Why do medical tourists  travel  to where they do? The role of networks in determining medical travel. Social Science & Medicine, 124, 356-363.

Horowitz, M. D., Rosensweig, J. A., & Jones, C. A. (2007). Medical tourism: globalization of the healthcare marketplace. Medscape General Medicine, 9(4), 33.

Heung, V. C. S., Kucukusta, D., & Song, H. (2011). Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers. Tourism Management, 32(5), 995–1005.

Keckley, P. H., & Underwood, H. R. (2008). Medical tourism: update and implications. Washington, DC: Deloitte Centre for Health Solutions, 91-040.

Lee, H., Wright, K. B., O’Connor, M., & Wombacher, K. (2014). Framing medical tourism: an analysis of persuasive appeals, risks and benefits, and new media features of medical tourism broker websites. Health communication, 29(7), 637-645.

Lunt, N., & Carrera, P. (2011). Systematic review of web sites for prospective medical tourists. Tourism Review, 66(1/2), 57-67.

Lunt, N., Hardey, M., & Mannion, R. (2010). Nip, tuck and click: medical tourism and the emergence of web-based health information. The Open Medical Informatics Journal, 4, 1.

Mason, A. M., Wright, K. B., & Bogard, J. (2011). Assessing Cultural Representations of Physician and Patient Imagery in. Journal of Intercultural Communication, (25).

Mason, A., & Wright, K. B. (2011). Framing medical tourism: an examination of appeal, risk, convalescence, accreditation, and interactivity in medical tourism web sites. Journal of Health Communication, 16(2), 163-177.

Milstein, A., & Smith, M. (2006). America's new refugees-seeking affordable surgery offshore. New England Journal of Medicine, 355(16), 1637.

Mol, A. (2008). The logic of care: Health and the problem of patient choice. Routledge.

Schult, J. (2006). Beauty from afar: A medical tourist’s guide to affordable and quality cosmetic care outside the US Harry N. Abrams. Inc: New York.

Smith, P. C., & Forgione, D. A. (2007). Global outsourcing of healthcare: a medical tourism decision model. Journal of Information Technology Case and Application Research, 9(3), 19-30.

Snyder, J., Crooks, V. A., Adams, K., Kingsbury, P., & Johnston, R. (2011). The ‘patient's physician one-step removed’: the evolving roles of medical tourism facilitators. Journal of Medical ethics, 37(9), 530-534.

Turner, L. (2011). Canadian medical tourism companies that have exited the marketplace: Content analysis of websites used to market transnational medical travel. Globalization and health, 7(40), 1-16.

Wagle, S. (2013). Web-based medical facilitators in medical tourism: the third party in decision-making. Indian Journal of Medical Ethics, 10 (1), 33-28

Whitmore, R., Crooks, V. A., & Snyder, J. (2015). Ethics of care in medical tourism: Informal caregivers’ narratives of responsibility, vulnerability and mutuality. Health & Place, 35, 113–118.

Wilson, A. (2011). Foreign bodies and national scales: Medical tourism in Thailand. Body & Society, 17(2-3), 121-137.

Woodman, J. (2015). Patients beyond borders: Everybody's guide to affordable, world-class medical travel. Healthy Travel