دوره و شماره: دوره 10، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 1-165 (این شماره بهار 1395 منتشر شده است) 
1. شبکه خط مشی گردشگری کشور

سامان جهاندیده؛ حسین خنیفر؛ نرگس فرزان


6. الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی

صفحه 129-148

مهدی یادگاری؛ شهریار محمدی؛ پیمان یارمحمدی سامانی