دوره و شماره: دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 1-162 (این شماره بهار 95 منتشر شده است) 
2. توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران

صفحه 21-44

سمیه محمودی؛ بهرام رنجبریان رنجبریان؛ سعید فتحی


4. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتلهای شهر شیراز

صفحه 69-93

محمود نادری بنی؛ علی دلشاد؛ فاطمه محمدی؛ مرضیه ادیب زاده