تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 تأمین اجتماعی

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری کشورهای منطقه خاورمیانه
1970 میباشد. برای این منظور در این مطالعه متغیر تعداد گردشگران - و شمال آفریقا طی سالهای 2014
وارد شده به این گروه از کشورها به عنوان متغیر جایگزین تقاضای گردشگری در نظر گرفته شده و با بهره
 
-
 
گیری از رهیافت دادههای تابلویی پویا و تخمینزننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد مدل پرداخته شده
است. نتایج تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر بحران مالی جهانی تأثیر منفی و معنیدار بر تقاضای
گردشگری در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این، متغیرهای عادت رفتاری، نرخ واقعی ارز
و درآمد سرانه جهانی تأثیر مثبت و معنیدار بر تقاضای گردشگری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال
آفریقا دارد. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی این قبیل
کشورها با بکارگیری سیاستهای مناسب به کاهش هزینه سفر و کنترل نرخ تورم مبادرت ورزیده و از این
طریق زمینه را برای افزایش تقاضای گردشگری فراهم نمایند. علاوه بر این، مصون سازی اقتصاد داخلی در
مقابل بحرانهای پولی و مالی جهانی ا ز طری ق افزایش ظرفیت تولی د و درآم د و نی ز بهبو د ساختارهای
فرهنگی و اجتماعی میتواند زمینه افزایش تقاضا برای گردشگری را به این کشورها فراهم نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • hamed reza faaljou 1
  • majid feshari 2
منابع

تاجعلی، معصومه ( 1385 )، بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در جمهوری اسلامی

ایران،پایانتامه کارشتاسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا(س).

خسرو آبادی، محمد ( 1385 )، تخمین تابع تقاضای گردشگری خارجی ایران طی دوره

1344-13 و ارائه استراتژیهای گسترش صنعت گردشگری ایران (با استفاده از

استراتژیهای توسعه گردشگری در مالزی, سنگاپور و مصر) ، پایان نامه کارشناسی

ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، اصفهان.

- خوارزمی، ابوالقاسم ( 1384 )، بررسی رابطه علیت بین گردشگری و تجارت در ایران ( 80

.108- 1338 )، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال دهم، شماره 37 ، صص: 91

عباسی نژاد، حسین و حبیبی، فاتح ( 1384 )، تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری

، ایران با استفاده از دادههای سری زمانی- مقطعی، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 70

.91- صص 115

کاوهئیان، نسترن ( 1381 )، برآورد تابع تقاضای جهانگردی بینالمللی ایران طی سالهای

1350-1375

"

، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، تهران.

محمدزاده، پرویز و نجفی نسب، میر حجت ( 1387 ) ، بررس ی رابط ه عل ی بین تعداد

 

گردشگران و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب اسلامی، فصلنامه مدلسازی

 

.112- اقتصادی، سال اول، شماره چهارم، صص: 99

 

محمدزاده، پرویز، بهبودی، داوود، ممیپور، سیاب و فشاری، مجید ( 1389 )، تخمین

 

،

 

 

TVP

تقاضای گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت

.149- فصلنامه اقتصاد مقداری، سال هفتم، شماره دوم، صص 171

 

مراسلی، عزیز ( 1374 )، تخمین توابع عرضه و تقاضای خارجی گردشگری در ایران، پایان

 

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران.

 

مرکز آمار ایران، آمار و اطلاعات خارجیان وارد شده بر حسب گردشگر و غیرگردشگر،

 

.1385- دفتر آمار و اطلاعات، سالهای 1353

 

موسایی، میثم ( 1383 )، تخمین تابع تقاضای گردشگری به ایران، فصلنامه پژوهشنامه

 

.225- بازرگانی، شماره 32 ، صص 244

 

مومنی وصالیان، هوشنگ و غلامی پور، لیلا ( 1390 )، تخمین تابع تقاضای گردشگری در

 

.162- استانهای منتخب، مجله علوم اقتصادی، سال پنجم، شماره 14 ، صص 180

 

 

50 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری- سال دهم- شماره 30 - تابستان 1394

1348 ، پایان نامه - نوری، مهناز ( 1375 )، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران 1372

کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران.

Algieri, B. (2006), “An Econometric Estimation of the Demand for Tourism: The Case of Russia”, Journal of Tourism Economics, Vol.12, No. 1, pp.5-20.

Arnesson, L., Salman, A.K. Sorensson, A. and Shukur, G. (2009), Estimating the Swedish and Norwegian international tourism demand using (ISUR) technique, Centre for Labour Market Policy Research Working Paper Series, No.12, pp.1-45.

Athanasopoulos, G. & Hyndman,R.J. (2006), “Modeling and Forecasting Australian Domestic Tourism”, Monash Econometrics and Business Statistics Working Paper,pp. 1-29.Brida, J.G. and Risso, W.A. (2009), “A dynamic panel data study of the German demand for tourism in South Tyrol”, School of Economics and Management - Free University of Bolzano,pp.1-11.

Bihjana, P. (2012), Forecasting International Tourism Demand: The Evidence of Macedonia, UTMS Journal of Economics, Vol3, Issue 1, pp.45-55.

Cameron, A.C. and Trivedi, P. (1998), “Regression Analysis of Count Data”, Cambridge University Press, Cambridge.

Chaiboonsri, C. and P. Chaitip and N. Rangaswamy (2008), “A Panel Unit Root and Panel Cointegration Test of the Modeling International Tourism Demand in India”, Journal of Annals the University of Petrosani-Economics, Vol.8, Issue.1, pp.95-124.

Chaitip, P. and Chaiboonsri, C. (2009), A Panel Cointegration Analysis: Thailand’s International Tourism Demand Model, Journal Annals of the University of Petrosani Economics, vol.9, Issue 1, pp.1-14.

Dalain, A.F., Allhham, M.I. and Qudah, A.A. (2013), The Effects of the Global Financial Crisis on the Tourism Sector(Analytical study: Jordan), Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 15, pp. 161-169.

De Mello, M., Pack, A. and Sinclair, T. (2002), “A System of Equations Model of UK Tourism Demand in Neighboring Countries”, Journal of Applied Economics, vol.34, Issue 4, pp.509-521.

Diaz, M.A., Gomez, M.G. and Giraldez, M.S. (2012), Estimating International Tourism Demand to Spain Separately by the Major Source Markets, Working Paper Series, pp.1-13.

Divisekera, S. (2003), A Model of Demand for International Tourism, Annals of Tourism Research Journal, vol.30, Issue 1, pp.31-49.

تأثیر بحران مالی جهانی بر تقاضای گردشگری ... 51

Fuleky, P., Bonham, C.S. and Zhao, Q. (2013), Estimating Demand Elasticities in Non-Stationary Panels: The Case of Hawaii Tourism, Working Paper Series, pp.1-32.

Gabriela, T. and Smaranda, S. (2015), Analyzing The Mountain Tourism Demand In Romania Over The Last Two Decades, Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Romania, 696-705.

Habibi, F., Abdul R., Khalid and Chin, L. (2008), “United Kingdom and United States Tourism Demand for Malaysia: A Co-integration Analysis”, MPRA Paper, No.20, pp. 1-17.

Halicioglu, F. (2004), “An ARDL Model of Aggregate Tourism Demand for Turkey”, Global Business and Economics Review, pp.614-624.

Hanly, P., and Wade, A. (2007). “Modeling Tourism Demand an

Econometric Analysis of North American Tourist Expenditure in

Ireland, 1985-2004”, Journal of Tourism Economics, Vol.13, No.

2, pp 319-327.

Harvey, A.C. (1987), “Application of Kalman Filter in Econometric in Advances in Econometrics”: Fifth World Congress, Vol.1, Cambridge University Press, pp.258-313.

Hellstrom, J. (2002), “Count Data Modeling and Tourism Demand”,

Umeå Economic Studies, No.584, pp.1-24.

Hellstrom, J. (2006), “A Bivariate Count Data Model for Household Tourism Demand”, Journal of Applied Econometrics, vol.21, Issue 2, pp.213-226.

Hill, R. Carter, Griffiths, William E. and Lim, Guay C. (2007), “

Principles of Econometrics”, published by John Wiley & Sons.

Kulendran, N., and Divisekera, S. (2007), “Measuring the Economic Impact of Australian Tourism Marketing Expenditure”, Journal of Tourism Economics, Vol.13, No. 2, pp.261-274.

Lim, C. (2003), “Review of international tourism demand models”, Annals of Tourism Research, Vol.24, pp.835-489.

Lyssiotou, P. (2000), “Dynamic Analysis of British Demand for Tourism Abroad”, Journal of Empirical Economics, Vol.15, pp.421-436.

McAleer, M. and Lim, C. (2001), “Co-integration Analysis of Quarterly Tourism Demand by Hong Kong and Singapore for Australia”, Journal of Applied Economics, vol.33, Issue 12, pp.1599-1612.

Mervar, A. and.Payne, J.E. (2007), “An Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian Destinations: Long-Run Elasticity Estimates”, Working Paper, pp.1-21.

Mordecki, G. (2014), Determinants of Argentinean Tourism Demands in Urugua