شبکه خط مشی گردشگری کشور

نویسندگان

1 کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

2 استاد گروه مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)

چکیده

چکیده
گردشگری صنعتی است که وابستگی های متقابل در آن در حد قابل توجهی بالاست و ایجاد روابط مبتنی
بر همکاری مانند شبکه ها در آن، بیش از آن که امری دلخواه باشد، الزامی مدیریتی است. این مقاله به
دنبال احصای بازیگران شبکه خط مشی گردشگری و تبیین رابطه بین آن ها و به عبارتی ترسیم شبکه خط
مشی گردشگری در کشور می باشد. به منظور دستیابی به این هدف به 15 نفر از افرادی که از خبرگی و
تجربه بالایی در زمینه های خط مشی گذاری و گردشگری بودند، مراجعه شد و با استفاده از نسبت روایی
شبکه خط مشی گردشگری کشور ترسیم گردید. در این شبکه 35 نهاد و سازمان از 11
(CVR)
محتوایی
حوزه مختلف، عضویت دارند و نحوه ارتباط بین آن ها و رابط هر حوزه مشخص شده است. در این
 
پژوهش از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

creating tourism policy network of Iran

نویسندگان [English]

  • samanj jahandideh 1
  • Hossien khanifar 2
  • nargess farzan 3
منابع

الوانی، سید مهدی و شریف زاده، فتاح ( 1381 ).

فرایند خط مشی گذاری عموم . ی

چاپ

دوم؛ انتشارات دانشگاه علامه طبا طبایی.

 

رستمی، قهرمان؛ پوراحمد، احمد و هادیلو، حمید ( 1393 ).

 

 

گردشگری و جهانی شد .

ن

 

چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی.

هال، کالین و جنکینز، جان ( 1389 ).

خط مشی گذاری گردشگر . ی

ترجمه سید محمد

اعرابی و داوود ایزدی؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی؛ چاپ چهارم.

 

 

Björk, P., & Virtanen, H. (2005). What tourism project managers need

to know about co

operation facilitators. Scandinavian Journal of

Hospitality and Tourism, 5(3), 212-230

.

Bórzel, T. A. (1997). Policy Networks. A New Paradigm for European

Governance

.

Brannan, T., John, P., & Stoker, G. (2006). Re-energizing citizenship:

strategies for civil renewal: Palgrave Macmillan

.

Burstein, P. (1991). Policy domains: Organization, culture, and policy

outcomes. Annual Review of Sociology, 327-350

.

Chaiton, A., Dibbits, T., Paquet, G., Roy, J., & Wilson, C. (2002). THE COLLABORATIVE CHALLENGES OF REGIONAL GOVERNANCE. Centre on Governance, University of Ottawa.

Chisholm, R. F. (1998). Developing network organizations: Learning from practice and theory: Addison-Wesley Reading, MA.

Compston, H. (2009). Policy networks and policy change: putting policy network theory to the test: Palgrave Macmillan.

Dredge, D. (2006). Networks, conflict and collaborative communities.

Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 562

.

Dredge, D., McLeod, M., & Vaughan, R. (2014). Tourism-planning network knowledge dynamics. Knowledge Networks and Tourism, 9.

Fischer, Manuel. (2013). Policy network structures, institutional

context, and policy change. Post- doctoral researcher, Swiss

institute for aquatic science and technology, department for

environmental social sciences

.

Gilchrist, A. (2009). The well-connected community: a networking

approach to community development: Policy Press

.

طراحی شبکه خط مشی گردشگری کشور 23

Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. (2006). Tourism: Principles,

practices, philosophies: John Wiley & Sons

.

Hall , C. Michael and Campos, Maria .(2014). Public Administration and Tourism – International and Nordic Perspectives Introduction to the special issue. SJPA, 18(1).

Hazlehurst, D. (2001). Networks and policy making: from theory to

practice in Australian social policy: Australian National University

.

Discussion Paper No.83.

Henry, A. D., Lubell, M., & McCoy, M. (2011). Belief systems and

social capital as drivers of policy network structure: The case of

California regional planning. Journal of public administration

research and theory, 21(3), 419-444

.

Isett, K. R., Mergel, I. A., LeRoux, K., Mischen, P. A., & Rethemeyer,

R. K. (2011). Networks in public administration scholarship:

Understanding where we are and where we need to go. Journal of

public administration research and theory, 21(suppl 1), i157-i173

.

Kickert, W. J., Klijn, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. (1997). Managing

complex networks: strategies for the public sector: Sage

.

Liu, I.-C. (2012). The research of medical tourism policy network in Taiwan. Sociology Mind, 2(04), 458–464.

Morrison, A., Lynch, P., & Johns, N. (2004). International tourism

networks. International Journal of Contemporary Hospitality

Management, 16(3), 197-202

.

O'Toole, L. J. (1997). The implications for democracy in a networked

bureaucratic world. Journal of public administration research and

theory, 7(3), 443-459

.

Rhodes, R. Moran, M and Goodin, R. (2006). Policy Network

Analysis. The Oxford Handbook of Public Policy, pp. 423-45

.

Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1999). The advocacy

coalition framework: An assessment. Theories of the policy

process

.

Scott, N. (2011). Tourism policy: A strategic review: Goodfellow

Publishers

.

Scott, N., Cooper, N. S. R. B. C., & Baggio, R. (2008). Network

analysis and tourism: Channel View Publications

.

24 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری- سال دهم- شماره 30 - تابستان 1394

Stevenson, N., Airey, D., & Miller, G. (2008). Tourism Policy

Making:: The Policymakers’ Perspectives. Annals of Tourism

Research, 35(3), 732-750

.

Tyler, D. & Dinan, C. 2001, 'The role of interested groups in England's emerging tourism policy network', Current Issues in Tourism, vol. 4, nos.2-4, pp. 210-252.

UNEP, U. (2005). Making tourism more sustainable: a guide for

policy makers. United Nations Environment Programme and World

Tourism Organization, France and Madrid

.

Whitall, D. (2007). Network analysis of a shared governance system.

Doctor of philosophy in public administration and policy, Portland

state university

.

White, L. (2002). Connection matters: Exploring the implications of social capital and social networks for social policy. Systems Research and Behavioral Science, 19(3), 255-269.

Wray, M. (2009). Policy communities, networks and issue cycles in tourism destination systems. Journal of Sustainable Tourism, 17(6), 673-690.