الگوی اعتماد در گردشگری الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استادیار مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 اکارشناس ارشد فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا شناخته میشود. با توجه به
فراگیر شدن فناوری اطلاعات و کسب وکارهای الکترونیکی، توجه ویژه به گردشگری الکترونیکی جهت
بهرهمندی از ظرفیت های این صنعت، میتواند بسیار مفید باشد. در این پژوهش پس از مروری بر مفاهیم و
تعاریف گردشگری و گردشگری الکترونیکی، به مدل های اعتماد الکترونیکی پرداخته شده است. یکی از
چالش های مهم در فضاهای الکترونیکی و به خصوص گردشگری الکترونیکی، بحث اعتماد میباشد. هدف
این پژوهش نگاهی جدید به عوامل تأثیرگذار بر اعتماد گردشگران الکترونیکی و تبیین این عوامل میباشد.
به این منظور با تعریف پنج نوع اعتماد که منجر به اعتماد گردشگر در فضای تارنما میشود، مدلی مفهومی
بر پایه تجمیع مدلهای گذشته ارائه گردیده است. ارزیابی مدل ارائه شده به وسیله پرسشنامهای بر اساس
طیف لیکرت 5 درجه ای و به دست آوردن درجه های اهمیت انجام گرفته است. پس از بررسی روایی
نسخه 18 و ضریب آلفای کرونباخ (= 7,78 ) تأیید SPSS پرسشنامه، پایایی آن نیز با استفاده از نرم افزار
شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yadegari 1
  • Shahriyar Mohamadi 2
  • Peyman Yar Mohamadi Samani 3
بمانیان، محمدرضا؛ پور جعفر، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی. ( 1388 ). ارائه مدل
پیشنهادی جهت پیاده سازی گردشگری الکترونیک در طرح های توسعه گردشگری
.71-88 ،(23) روستایی. مدیریت شهری، 7
تاج زاده نمین، ابوالفضل و اسمعیل مشرفی، فاطمه. ( 1392 ). اولویت بندی مؤلفه های ارزش
ویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی. مطالعات مدیریت
.35-58 ،(24) گردشگری، 8
دهدشتی، زهره؛ خانی، سجاد و اجلی امین. ( 1393 ). نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در
ارتق ا ارز ش ویژ ه برن د د ر مقص د گردشگر ی شه ر اصفهان . مطالعات مدیریت
.27-61 ،(25) گردشگری، 8
دهدشتی شاهرخ، زهره و شکیبا جمال آباد، غدیر. ( 1392 ). مدل ساختاری جهت شناسایی
مؤلفه های استراتژیک اثربخش بر نهادینه سازی گردشگری الکترونیک. مطالعات
.163-190 ،(22) مدیریت گردشگری، 8
روحانی، سعید و زارع رواسان، احد. ( 1392 ). شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء
.184-206 ،(5) گردشگری الکترونیکی در ایران. برنامه ریزی و توسعه گردشگری، 2
زنگی آبادی، علی؛ محمدی، جمال و زیرک باش، دیبا. ( 1385 ). تحلیل بازار گردشگری
.131-153 ،(8) داخلی شهر اصفهان. جغرافیا و توسعه، 4
سلیمی، مجید؛ شهبازمرادی، سعید و بامداد صوفی جهانیار. ( 1387 ) .طراحی و ساخت
مقیاس مجموع نمرات لیکرت با رویکرد پژوهشی در مدیریت. دانش مدیریت،
.41-60 ،(90)21
سیدنقوی، میرعلی و شکیبا جمال آباد، غدیر. ( 1392 ). مؤلفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران
.1-27 ،(21) در حوزه گردشگری الکترونیک. مطالعات مدیریت گردشگری، 8
شارع پور، محمود؛ رازقی، نادر و غلام زاده، خلیل. ( 1390 ). بررسی رابطة انواع اعتماد با
،(3) اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مطالعات اجتماعی ایران، 4
.63-82
معمار زاده، غلامرضا؛ سرفرازی، مهرزاد و فایض، سمانه. ( 1391 ). رویکرد فناوری
در توسعه گردشگری الکترونیک. مجموعه مقالات اولین همایش ملی (IT) اطلاعات
1 Belief bayesian network (BBN)
ارائه مدلی مفهومی برای اعتماد در گردشگری الکترونیکی 147
جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اردیبهشت
.1391
هاشمی، سید سعید؛ محبوبفر، محمدرضا؛ خاکی، ندا و مختاری، فیروزه. ( 1393 ). تحلیل
عوامل مؤثر در برنامه ریزی توسعه گردشگری الکترونیک با استفاده از مدل راهبردی
.73-84 ،(2) موردمطالعه: کشور ایران. گردشگری علم و فرهنگ، 2 ،SWOT
Aldebert, B., Dang, R. J., & Longhi, C. (2011). Innovation in the tourism industry: The case of Tourism@. Tourism Management, 32(5), 1204-1213.
BüYüKöZkan, G., & ErgüN, B. (2011). Intelligent system
applications in electronic tourism. Expert Systems with
Applications, 38(6), 6586-6598.
Chen, S.-C. (2012). The customer satisfaction–loyalty relation in an interactive e-service setting: The mediators. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(2), 202-210.
Dayal, S., Landesberg, H., & Zeisser, M. (2003). How to build trust
online. Trust in the Network Economy, 89-95.
Gefen, D. (2000). E-commerce: the role of familiarity and trust. Omega, 28(6), 725-737.
Ha, H.-Y. (2004). Factors influencing consumer perceptions of brand trust online. Journal of Product & Brand Management, 13(5), 329-342.
Hsu, L.-C., & Wang, C.-H. (2008). A study of e-trust in online auctions. Journal of Electronic Commerce Research, 9(4), 310-321.
Jacobs, R. A. (1995). Methods for combining experts' probability
assessments. Neural computation, 7(5), 867-888.
Jogummerus, J., Liljander, V., Pura, M., & Van Riel, A. (2004).
Customer loyalty to content-based web sites: the case of an online
health-care service. Journal of services Marketing, 18(3), 175-186.
Kim, J., Jin, B., & Swinney, J. L. (2009). The role of etail quality, e-satisfaction and e-trust in online loyalty development process. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 239-247.
Lee, M. K., & Turban, E. (2001). A trust model for consumer internet shopping. International Journal of electronic commerce, 6(1), 75-91.
Maswera, T., Dawson, R., & Edwards, J. (2008). E-commerce adoption of travel and tourism organisations in South Africa, Kenya, Zimbabwe and Uganda. Telematics and Informatics, 25(3), 187-200.
148 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری- سال دهم- شماره 30 - تابستان 1394
Mueller, R. O. (1996). Basic principles of structural equation
modeling: An introduction to LISREL and EQS: Springer Science
& Business Media.
Munar, A. M., & Jacobsen, J. K. S. (2013). Trust and involvement in
tourism social media and web-based travel information sources.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 13(1), 1-19.
Nicolaou, A. I., Ibrahim, M., & Van Heck, E. (2013). Information
quality, trust, and risk perceptions in electronic data exchanges.
Decision Support Systems, 54(2), 986-996.
Ribbink, D., Van Riel, A. C., Liljander, V., & Streukens, S. (2004).
Comfort your online customer: quality, trust and loyalty on the
internet. Managing Service Quality: An International Journal,
14(6), 446-456.
Salo, J., & Karjaluoto, H. (2007). A conceptual model of trust in the online environment. Online Information Review, 31(5), 604-621.
Sebastia, L., Garcia, I., Onaindia, E., & Guzman, C. (2009). e-Tourism: a tourist recommendation and planning application. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 18(05), 717-738.
Shah Alam, S., & Mohd Yasin, N. (2010). What factors influence
online brand trust: evidence from online tickets buyers in Malaysia.
Journal of theoretical and applied electronic commerce research,
5(3), 78-89.
Srinivasan, S. (2004). Role of trust in e-business success. Information
management & computer security, 12(1), 66-72.
United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2013).
UNWTO Tourism Highlights: 2013 Edition. Available from:
http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415427
United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (1995). Technical manual no. 2: Collection of tourism expenditure statistics: World Tourism Organisation (WTO). Available from: http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284401062
Wu, C.-S., Cheng, F.-F., & Yen, D. C. (2014). The Influence of Seller, Auctioneer, and Bidder Factors on Trust in Online Auctions. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 24(1), 36-57.
You, Z., Chen, W., & Song, L. (2011). Evaluating Ecological Tourism under Sustainable Development in Karst Area. Journal of Sustainable Development, 4(2), 234-239
Yousafzai, S. Y., Pallister, J. G., & Foxall, G. R. (2003). A proposed
model of e-trust for electronic banking. Technovation, 23(11), 847-
860.