دوره و شماره: دوره 9، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 1-170 (این شماره در پاییز 94 منتشر شده است ) 
3. گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی

صفحه 60-82

سید محمد طباطبایی؛ ابوالفضل نوری؛ زهره محمد نوری؛ فرزانه حشمتی


4. برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش B (CVM) ارزش گذاری مشروط

صفحه 83-96

عباس آزادی؛ علی امامی میبدی؛ فرهاد آزادی؛ مهدی خاکساری