رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری B پایدار: نقش میانجی اثرات ادراک شده

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد مدیریت و امور اداری دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی-برنامه ریزی دانشگاه گردشگریس سمنان

چکیده

هدف این پژوهش، رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه ی گردشگری پایدار با نقش میانجی
اثرات ادراک شده در جامعه محلی کاشان بوده است. شرکت کنندگان 200 نفر از مردم محلی بودند که با
استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. همه آنها مقیاس های تعلق اجتماعی، مشارکت
اجتماعی، منافع و هزینه های درک شده و حمایت برای توسعه ی گردشگری پایدار را تکمیل کردند. داده ها
تحلیل شده است. یافته ها نشان داد که مشارکت LISREL با مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار
اجتماعی به طور مستقیم بر توسعه ی گردشگری پایدار اثر مستقیم دارد. تعلق اجتماعی به طور غیر مستقیم با
میانجی منافع ادراک شده بر توسعه ی گردشگری پایدار تأثیر دارد. همچنین، منافع ادراک شده بر توسعه ی
گردشگری پایدار اثر مستقیم دارد. و نیز هزینه های ادراک شده بر توسعه ی گردشگری پایدار اثر مستقیم و
منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Community Attachment and Community Involvement with Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Perceived Effects

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Amin Bidokhti 1
  • Sakineh Jafari 2
  • Vahidreza farhadi 3
چکیده [English]

The purpose of the paper was to test the relationship of community
attachment and community involvement with sustainable tourism
development. The mediating role of perceived effects in local society
kashan. Participants were 200 employees (kashan peoples) who were
selected by using simple cluster sampling method. All of the
participants completed scales of community attachment, community
involvement, sustainable tourism development and perceived effects.
Data were analyzed with path analysis model by using LISREL
software. Results showed that community involvement had a structural
effect on sustainable tourism development directly. Community
attachment by mediating perceived benefits had an indirect effect on
sustainable tourism development. Also, perceived benefits had a direct
effect on sustainable tourism development. Perceived costs had a
negative and direct effect on sustainable tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • community attachment
  • Community Involvement
  • sustainable tourism development
  • perceived benefits and cost
منابع
احمدپور داریانی، محمود( 1378 ) " کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها "، انتشارات
پردیس پنجاه و هفت،
برینگ ، بروس، آر ( 1388 )." کارآفرینی : راه اندازی موفقیت آمیز کسب و کارهای"
جدی . د ترجمه سعید جعفری مقدم؛ نگار مؤمنی و نونا مؤمنی. تهران: اشراقی.
پاپلی یزدی، محمد حسین . سقایی ، مهدی . ( 1388 )." گردشگری ( ماهیت و مفاهیم )"
انتشارات سازمان مطالعه و ادوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) . چاپ سوم
خواجه ئیان، داتیس ( 1387 )،" شناسایی فرصت های کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی".
تحقیق برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران
رفیعی، احمد( 1391 )" فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان یزد"،
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد.
شرکت تحقیقات کاراپویش یزد( 1386 ) " بررسی روش های ارتقای صنعت گردشگری
استان یزد"
فروتن، محمدرضا ( 1383 ) " اقتصاد گردشگری"، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی
لی، جان ( 1378 ) " گردشگری و توسعه در جهان سوم"، ترجمه عبدالرضا رکنالدین
افتخاری، تهران انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
کاظمی، مهدی . 1387 " مدیریت گردشگر ی" انتشارات سمت . چاپ سوم
ممیز– عباسی ،آیت اله مهدی( 1391 ) آینده فرصت های کارآفرینی در حوزه زمین گردی
مطالعه موردی؛ منطقه جلفا –" نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی" سال
دوازدهم، شماره 26 ، پاییز
مهندسین مشاور بوم آرای مهین(تیر 1387 ) " برنامه ریزی عملیاتی نمودن طرح جامع
گردشگری استان یزد"
Ardichvil Alexander, Cardozob, Richard and Ray, Sourav (2003). A
theory of entrepreneurial opportunity identification and
development." Journal of Business Venturing", no.18, pp. 105–23.
Alexander Ardichvili, Richard Cardozo, Sourav Ray. "A theory of
entrepreneurial opportunity identification and development".
"Journal of Business Venturing "18 (2003) 105–123
Barringer, B. R. and R. D. Ireland (2006). "Entrepreneurship:
Successfully Launching New Venture " , Prentice Hall.
شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه... 147
Baron, Robert A. & Shane, Scott A. (2005). "Entrepreneurship: A
ProcessPerspective". part of the Thomson Corporation: South-
Western.
Dieke, P. U.C,( 2003), "Tourism in Africa’s economic development":
policy implications, management decision: 41, pp:287
Gunn,C.A. (2000),"Tourism Planing": Concepts, Basics, Cases, New
Yourk and London : Routledge
Guizzardi, Andrea & Mazzocchi, Mario (2010) Tourism demand for
Italy and the business cycle, "journal of Cleander Production",
vol.13,pp.787.
Hongyi Sun, Wong Chung Wing. "Critical Success factors for new product development in the Hong Kong toy industry". Tec novation 25 (2005) 293-303.
Lynch , P . and Morrison , A . (2007) “The Role of Networks”, in Michael, E. (ed.), “Micro-Clusters and Networks: The growth of tourism”, Elsevier, London.
Kulendran, N., and S. Divisekera (2007), Measuring the Economic
Impact of Australian Tourism Marketing Expenditure," Journal of
Tourism Economics" , Vol. 13, No. 2, p. 261- 74.
Koh, K.Y.,(1996), "The Tourism Entrepreneurial Process" : A
conceptualization And Implications For Research And
Development, The Tourist review, 4,pp24-4.
Newsome, D and Dowling, R, and Moore, S., (2005) Wildlife tourism, channel view publications
Morrison, James L. (1987). Establishing an Environmental Scanning/Forecasting System to Augment College and University Planning. Planning for Higher Education, no. 15(1), pp. 7-22.
Morrison, James and Wilson, Ian (1996). The Strategic Management Response to the Challenge of Global Change, In Didsbury, Howard (Ed.).Future vision, ideas, insights and strategies. Bethesda, MD: The WorldFuture Society
Stephen J. Page (2009) Tourism and Entrepreneurship, Elsevier
publication Weiermari, K., Siller, H. J., Mossenlenchen, C.,(2006),
“Entrepreneur & Entrepreneurship in Alpine Tourism: Past, Present
and Future, "Journal of teaching in travel & tourism", Vol, 6
.