دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، پاییز 1393 (این فصلنامه در پاییز 1394 منتشر شده است) 
2. عوامل موثر رفتاری بر پذیرش خرید اینترنتی در صنعت هواپیمایی

صفحه 23-46

علیرضا حدادیان؛ امیرحسین باقریه مشهدی؛ فاطمه هنرور باوجدان


4. عوامل موثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم

صفحه 93-115

محمد رضا رشیدی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمد تقی میرترابی


5. واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی

صفحه 117-142

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد موسوی؛ میثم شفیعی رودپشتی


6. روند شاخص اقلیمی گردشگری در شهر اصفهان

صفحه 143-164

امیرحسین حلبیان؛ لاله پورعیدی وند