برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان با استفاده از روش B (CVM) ارزش گذاری مشروط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان

2 دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد حسابداری عضو هیئت رئیسه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام

4 کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله ارزش حفاظتی آثار باستانی طاق بستان و متوسط تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این
مکان را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دو گانه دو بعدی در تابستان 1390
محاسبه و اندازه گیری نمودیم. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت از مدل لاجیت و برای برآورد
پارمترهای مدل از روش حداکثر راست نمایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد متوسط تمایل
1 تومان است. /842/400/ 460 تومان و ارزش حفاظتی آن 000 / به پرداخت افراد برای بازدید از این مکان 6
نتایج نشان می دهد مبلغ پیشنهادی، سطح درآمد، تعداد مراجعه به این مکان، محل زندگی از متغییرهایی
می باشند که بر رد یا قبول پیشنهاد موثر می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimated economic value of Taq Bostan using Contingent Choice Method

نویسندگان [English]

  • Abbas Azadi 1
  • Ali Emami Meibodi 2
  • Farhad Azadi 3
  • Mehdi Khaksar 4
چکیده [English]

In this paper we have calculated and measured, the value of
Protection Antiquities Tagh Bostan and average willingness to pay
people to visit this location using the Contingent Choice Method
selected Double-bounded Dichotomous choice (DDC) in summer
1390.we has been used up logit model To measure willingness to pay
and Maximum Likelihood method for the estimated model’s
parameters. Results show that the average willingness to pay for visit
this place is 460.6 tomans and value of protective is 1,842,400,000
tomasn. The results show are effective the proposed amount, income
level, number of visit this places, live place upon acceptance or
rejection the proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • contingent valuation (CVM)
  • Willingness to Pay (WTP)
  • Models Logit
منابع
برآورد ارزش اقتصادی وجودی جنگل های شمال »، ( امیر نژاد، ح.، خلیلیان، ص.( 1385
علوم کشاورزی و منابع طبیع . ی سال .« ایران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
153- 13 . شماره 2 ، صص 144
برآورد ارزش تفریحی پارکهای جنگلی ایران با استفاده » .( امیرنژاد، ح. خلیلیان، ص( 1385
مجله منابع .« ازروش ارزش گذاری مشروط: مطالعه موردی پارک جنگلی سی سنگان
طبیعی ایران، جلد 59 ، شماره 2، دانشگاه تهران.
برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ». میبدی، ا. قاضی، م
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایرا . ن سال 12 ، شماره .«(CVM) ارزش گذاری مشروط
202- 36 ،صص 187
ترجمه: دهقانیان، سیاوش، ، « اقتصاد محیط زیست »( ترنر، آ. پیرس، د. باتمن، ا.( 1384
عوض کوچکی و علی کلاهی اهری) 1384 ؛ ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
تعیین ارزش های حفاظتی و تفریحی ».( امیر نژاد، ح.، خلیلیان، ص. عصاره، م.( 1385
پژوهش و .« پارک جنگلی سی سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد
سازندگ . ی شماره 72 . پائیز 1385
ترجمه: حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه ، « مبانی اقتصاد سنجی » . گجراتی، دامور
( تهران.( 1387
ترجمه ، « اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی » . پرمن، راجر. یوما، مک گیل ری، جیمز
حمیدرضا ارباب ، نشر نی. 1387
برآورد تمایل به پرداخت بازدید کنندگان میراث فرهنگی » ( عسگری، ع. مهرگان. ن.( 1380
پژوهشهای اقتصادی " دانشگاه " .« نمونه گنج نامه همدان : CVM با استفاتده از روش
. تربیت مدرس سال اول شماره 2
انتشارات دانشگاه ،« م ق د م ه ای بر پ ا ر ک های ملی و جنگلی ایران » .( یخکشی، علی( 1383
تهران، 135 ص.
،« آمایش و برآورد ظرفیت برد تفرجی جنگل شم ش ا د س ی سنگان » ( شریفی، مرتضی، ( 1386
پ ا ی ا ن نامه کارشناسی ارشد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی،
دانشگاه تهران، 181 ص
برآورد ارزش اقتصادی طاق بستان... 95
.« بررسی اثر منابع طبیعی تجدیدشونده بر تولید ناخالص ملی » .( جلایری، منصوره، ( 1381
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
130 ص
برآورد ارزش توریستی پارک گلستان و تعیین » ( امیرنژاد، حمید و خلیلیان، صادق،( 1384
سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ،« عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان
ایران.
بررس ی پوش ش گیاه ی پار ک مل ی گلستا ن پ س از » .( معماریانی، فرشید،( 1387
پای ا ن نامه کارشناسی ارشد ،« آ ت ش سوز ی های سال 1374 و ارزشگذاری اکولوژیکی آ ن
علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، 142 ص.
بررسی پوشش گیاهی و ارزش گذاری اکولوژیکی ناحیه نیمه » .( میرزائی، مرتضی، ( 1379
پایا ن نامه کارشناسی ارشد علوم ،«( بیابانی جنوب غربی استان قم (منطقه پلنگ دره
گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، 125 ص.
نهرلی، داود، ( 1374 ). ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پارک ائل گولی تبریز، پ ا ی ا ن نامه
کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 95 ص.
Venkatachalam , L. 2003 ; The contingent valuation method: a review, Environmental Impact Assessment Review, 24:89-124
Amirnejad, Hamid, Khalilian, Sadegh, Assareh, Mohammad H. &
Ahmadian, Majid, 2006. Estimating the existence value of north
forests of Iran by using a contingent valuation method, Ecological
Economics, 58:665-675
Goodstein, Eban S, 2002. Economics and The Environment, Third
Edition, JOHN WILEY & SONS, INC, PP.138-140.
Kealy M.j , et al,.(1990), " Reliability and Predictive Validity of
Contingent Values: Does the Nature of Good Matter?", Journal of
Environmental Economics and Management, 19, 224-263
Bille Hansen, T. (1997). The willingness-to-pay for the Royal Theatre in Copenhagen as a public good. Journal of Cultural Economics, 21, 1–28
Pollicino, M., & Maddison, D. (2001). Valuing the benefits of cleaning Lincoln cathedral. Journal of Cultural Economics, 25, 131–148
Seongseop Kim.S & Wong, k & Cho.M (2007). Assessing the
economic value of a world heritage site and willingness-to-pay
96 فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 26 سال هشتم تابستان 93
determinants: A case of Changdeok Palace. Journal of Tourism
Management, 28, 317-322.
Hanemann, W. M. 1984. Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses, American Journal of Agricultural Economics, 71(3): 332-341. D
Hanemann, W. M. 1994. Valuing the environment through contingent valuation, Journal of Economic Perspectives, 8(4): 19-43.D
Hanemann, W. M., J. Loonis, & B. Kanninen, 1991. Statistical efficiency of double-bounded dichotomous choice contingent valuation, American, Journal of Agricultural Economics, 73(4): 1255-1263. d
Haneley, Nick, 1997. Environmental Economics in Theory and
Practice, MACMILLAN PRESS LTD, PP.384-403