شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری شهرستان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شاهد

چکیده

بسیاری از کشورهای جهان معتقدند کارآفرینی نقش اجتناب ناپذیری در بهبود بهره وری و رشد اقتصادی
ایفا کرده و در واقع مترادف با موفقیت فردی، سازمانی و ملی است. از آنجا که منافع صنعت گردشگری در
سطح منطقه ای از طریق ایجاد درآمد ارزی باعث رشد اقتصادی و در سطح محلی از طریق ایجاد شغل،
توزیع متناسب درآمد و توسعه متعادل منطقه ای باعث بهبود زندگی افراد منطقه میشود، بسیاری از
کشورهای در حال توسعه، رونق گردشگری را راهی برای توسعه اقتصادی همه جانبه می دانند. بنابراین،
تلفیق دو مقوله ی فوق به دلیل تاثیر متقابل بر یکدیگر و هم افزایی درتوسعه اقتصادی- اجتماعی موضوع
مهمی برای بررسی و تامل به شمار می رود. این پژوهش با هدف کشف و اولویت بندی فرصت های
کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان یزد سعی دارد با رویکرد کاربردی، این فرصت ها را به
کارآفرینان به منظور ورود به بازار این صنعت معرفی کند. پژوهش حاضر یک بررسی پیمایشی از نوع
توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل 200000 نفر گردشگر و خبرگان گردشگری یزد می باشند. برای
جمع آوری داده ها از روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه بر اساس مدل الویک استفاده شده است. تجزیه و
انجام گرفته است. نتیجه تحقیق هفت زمینه SPSS تحلیل داده ها با استفاده از آزمون میانگین و نرم افزار
را به عنوان فرصت کارآفرینی در صنعت گردشگری در یزد مشخص نمود که فراهم کردن فضا و امکانات
تفریحی بالاترین اولویت را در بین موارد شناسایی شده داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of entrepreneurial opportunities in the tourism industry (Case study: city of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Saeid Safari 1
  • Maliheh Mohammad Mirzaei Bafghi 2
چکیده [English]

The changing nature of the tourism industry, with its move away
from mass tourism towards greater market segmentation, use of new
technologies, differentiation of the product and adoption of new
management styles, demands a change in the substance of tourism
institutes policies. This article reviews the development of tourism
policy from pure promotion to product development to the current
goal of maintaining competitiveness. It argues for a more balanced
growth between facilities and tourists' interest and discusses various
plans that may serve as attraction for tourists in Yazd city as case
study. In this study researcher surveys 2 groups of people involved in
tourism industry in order to find out their attitudes or opinions
facilities and possible procedures to improve the quality and quantity
of services. Researcher concentrates on the opportunities available and
the needs which can be meet by entrepreneurs. The research uses "The
Opportunity Algorithm" which offers by Anthony Ul wick as a base
for comparing and evaluating the Opportunities. According to this
algorithm, each opportunity evaluates by the formula: [Importance +
(Importance – Satisfaction)]. In final conclusion, most important
needs and best Opportunities for the tourism industry in Yazd has
introduced and some propositions has offered. For instance, as one of
the most important results, it is ascertained that it was neglected to
consider the importance of the entertainment facilities and the
existence of diversity in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Tourism
  • Ul wick algorithm
  • Yazd
 

احمدپور داریانی، محمود( 1378 ) " کارآفرینی، تعاریف، نظریات، الگوها "، انتشارات
پردیس پنجاه و هفت،
برینگ ، بروس، آر ( 1388 )." کارآفرینی : راه اندازی موفقیت آمیز کسب و کارهای"
جدی . د ترجمه سعید جعفری مقدم؛ نگار مؤمنی و نونا مؤمنی. تهران: اشراقی.
پاپلی یزدی، محمد حسین . سقایی ، مهدی . ( 1388 )." گردشگری ( ماهیت و مفاهیم )"
انتشارات سازمان مطالعه و ادوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) . چاپ سوم
خواجه ئیان، داتیس ( 1387 )،" شناسایی فرصت های کارآفرینانه در صنعت اسباب بازی".
تحقیق برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران
رفیعی، احمد( 1391 )" فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری استان یزد"،
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد.
شرکت تحقیقات کاراپویش یزد( 1386 ) " بررسی روش های ارتقای صنعت گردشگری
استان یزد"
فروتن، محمدرضا ( 1383 ) " اقتصاد گردشگری"، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی
لی، جان ( 1378 ) " گردشگری و توسعه در جهان سوم"، ترجمه عبدالرضا رکنالدین
افتخاری، تهران انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
کاظمی، مهدی . 1387 " مدیریت گردشگر ی" انتشارات سمت . چاپ سوم
ممیز– عباسی ،آیت اله مهدی( 1391 ) آینده فرصت های کارآفرینی در حوزه زمین گردی
مطالعه موردی؛ منطقه جلفا –" نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی" سال
دوازدهم، شماره 26 ، پاییز
مهندسین مشاور بوم آرای مهین(تیر 1387 ) " برنامه ریزی عملیاتی نمودن طرح جامع
گردشگری استان یزد"
Ardichvil Alexander, Cardozob, Richard and Ray, Sourav (2003). A
theory of entrepreneurial opportunity identification and
development." Journal of Business Venturing", no.18, pp. 105–23.
Alexander Ardichvili, Richard Cardozo, Sourav Ray. "A theory of
entrepreneurial opportunity identification and development".
"Journal of Business Venturing "18 (2003) 105–123
Barringer, B. R. and R. D. Ireland (2006). "Entrepreneurship:
Successfully Launching New Venture " , Prentice Hall.
شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه... 147
Baron, Robert A. & Shane, Scott A. (2005). "Entrepreneurship: A
ProcessPerspective". part of the Thomson Corporation: South-
Western.
Dieke, P. U.C,( 2003), "Tourism in Africa’s economic development":
policy implications, management decision: 41, pp:287
Gunn,C.A. (2000),"Tourism Planing": Concepts, Basics, Cases, New
Yourk and London : Routledge
Guizzardi, Andrea & Mazzocchi, Mario (2010) Tourism demand for
Italy and the business cycle, "journal of Cleander Production",
vol.13,pp.787.
Hongyi Sun, Wong Chung Wing. "Critical Success factors for new product development in the Hong Kong toy industry". Tec novation 25 (2005) 293-303.
Lynch , P . and Morrison , A . (2007) “The Role of Networks”, in Michael, E. (ed.), “Micro-Clusters and Networks: The growth of tourism”, Elsevier, London.
Kulendran, N., and S. Divisekera (2007), Measuring the Economic
Impact of Australian Tourism Marketing Expenditure," Journal of
Tourism Economics" , Vol. 13, No. 2, p. 261- 74.
Koh, K.Y.,(1996), "The Tourism Entrepreneurial Process" : A
conceptualization And Implications For Research And
Development, The Tourist review, 4,pp24-4.
Newsome, D and Dowling, R, and Moore, S., (2005) Wildlife tourism, channel view publications
Morrison, James L. (1987). Establishing an Environmental Scanning/Forecasting System to Augment College and University Planning. Planning for Higher Education, no. 15(1), pp. 7-22.
Morrison, James and Wilson, Ian (1996). The Strategic Management Response to the Challenge of Global Change, In Didsbury, Howard (Ed.).Future vision, ideas, insights and strategies. Bethesda, MD: The WorldFuture Society
Stephen J. Page (2009) Tourism and Entrepreneurship, Elsevier
publication Weiermari, K., Siller, H. J., Mossenlenchen, C.,(2006),
“Entrepreneur & Entrepreneurship in Alpine