دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 5-131