استفاده از تحلیل ضریب تکاثری برای تنظیم برنامه توسعه و مدیریت جهانگردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تحلیل گران اقتصاد جهانگردی، اثر ناشی از تغییر هزینه کرد جهانگردان بر اقتصاد ملی را با بهره گیری از محاسبه تعداد دفعاتی که این مبلغ بین بنگاه های مختلف تجاری دوباره هزینه می شود تا به تدریج از چرخه اقتصادی خارج گردد اندازه گیری می کنند. این افزایش اثر تکاثری نامیده می شود. تصمیم گیران و برنامه ریزان توسعه گردشگری، اهمیت اقتصادی این صنعت را از طریق ردیابی اثرات مخارج جهانگردان بر فروش، درآمد و اشتغال در یک کشور توجیه می کنند. ضرایب تکاثری، اثرات ثانویه مخارج جهانگردان بر اقتصاد ملی را تعیین می کنند. این مقاله روشهای مختلف توصیه شده برای محاسبه ضریب تکاثری را معرفی و تنگناهای استفاده از این ضرایب در برنامه ریزی ها را تشریح می کند.
ملاحظه می شود که محاسبه ضرایب تکاثری، ساده نیست. محدودیت اصلی آنست که نمی توان به طور دقیق تعیین کرد بنگاه های تجاری و خانوارها درآمد ناشی از مخارج جهانگرد را کجا و برای چه هزینه می کنند. به همین جهت ضرایب تکاثر تخمین زده می شوند. تنگناهای استفاده از ضریب تکاثری نیز در این مقاله بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Tourism Multiplier Effect

نویسنده [English]

  • hamid zargam
چکیده [English]

Every Community interested in developing tourism to enhance or divers if ytheir economy wants to know how much good tourism can do for them .While tourism is not the answer to every community's economic challenges, it can provide economic benefits inmany cases. These economic benefits must then be compared to the social, cultural and environmental changes that tourism might bring in order to judge its acceptability in community economic development efforts. Translating visitors pending into economic impacts requires some information about the state or local economy, as well as procedures for dealing with good that visitors purchase at retail establishments. While some economic benefits and costs are very difficult to calculate, total economic impacts can be estimated relatively easily .In this paper a descripition of terms is provided first, next, the formulas