دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 1-73