دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 1-177 
2. اثرات توسعه ی گردشگری بر شاخص های صلح جهانی

صفحه 25-47

حمید ضرغام بروجنی؛ افروز خسروانی دهکردی


3. ارزیابی قابلیت ژئومورفوسایت های گردشگری در پارک ملی کویر

صفحه 49-68

مهران مقصودی؛ محمد علیزاده؛ سعید رحیمی هر آبادی؛ مجتبی هدایی آرانی