دوره و شماره: دوره 7، شماره 17، بهار 1391، صفحه 1-203 
3. جایگاه گردشگری در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 61-86

محمود ضیایی؛ علی اصغر سعیدی؛ مژگان تراب احمدی