دوره و شماره: دوره 7، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 1-156 
4. رفتار شهروندی سازمانی و وفاداری گردشگران

صفحه 73-92

حبیب ابراهیم پور؛ محمد حسن زاده؛ ولی نعمتی


7. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری

صفحه 133-156

علی عطافر؛ جواد خزایی پول؛ مهدی پور مصطفی خشکرودی