دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
امکان سنجی توسعه گردشگری رویداد ؤ(با تاکید بر رویدادهای فرهنگی )و تاثیر آن بر تعدیل فصلی بودن مقصدهای گردشگری (مطالعه موردی: شهر همدان)

نگار جلیلیان؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری

دوره 14، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22054/tms.2019.27611.1794

چکیده
  مقصدهای گردشگری به عنوان کانون اصلی جذب گردشگران، نقش بنیادی را در توسعۀ صنعت گردشگری دارند زمانی می‌توان یک مقصد گردشگری را متمایز و موفق جلوه داد که بتوان تجربه‌های منحصر به فرد و جدیدی را به گردشگر ارائه داد. این وظیفه بر عهدۀ رویدادهای گردشگری نهاده شده است. رویداد در ترکیب با توسعۀ گردشگری باعث شکل‌گیری جاذبه در میان گردشگران ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر تمایل به رفتارهای کم کربن در گردشگران

محمود ضیایی؛ اسماعیل قادری؛ المیرا سلطانی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7078

چکیده
  گرمایش جهانی که بهطورعمده ناشی از مصرف زیاد سوخت های فسیلی و انتشاراتدیاکسیدکربن است، به مسئله مهم زیستمحیطی در سطح جهان تبدیل شده است . صنعتگردشگری عامل انتشار 5 درصد از کل دی اکسیدکربن و انتشار 14 درصد کل گازهایگلخانهای در سطح جهان است . گردشگران در مقام ذی نفعان در تلاش هایی که به منظورکاهش انتشارات کربن در گردشگری انجام میشود، نقش ...  بیشتر