دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 1-84 
1. بررسی وضعیت گردشگری داخلی در شهرستان یزد

صفحه 1-15

سیدنظام الدین مکیان؛ محمود نادری بنی