نویسنده = محمود نادری بنی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 63-83

10.22054/tms.2016.4164

زهره فرزین فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ محمود نادری بنی


2. عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتلهای شهر شیراز

دوره 10، شماره 29، بهار 1394، صفحه 69-93

محمود نادری بنی؛ علی دلشاد؛ فاطمه محمدی؛ مرضیه ادیب زاده


3. بررسی وضعیت گردشگری داخلی در شهرستان یزد

دوره 2، شماره 4، بهار 1383، صفحه 1-15

سیدنظام الدین مکیان؛ محمود نادری بنی