نویسنده = فرزانه ابوهاشم آبادی
تعداد مقالات: 2
1. اولویت ‌بندی و تعیین روابط بین شاخص‌های سنجش پایداری توسعه گردشگری

دوره 12، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 73-94

10.22054/tms.2017.12490.1338

علی دلشاد؛ فرزانه ابوهاشم آبادی؛ ایمن قاسمیان صاحبی


2. شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

دوره 11، شماره 33، بهار 1395، صفحه 1-18

10.22054/tms.2016.4161

محمد رضا تقی زاده یزدی؛ مهدی شامی زنجانی؛ محمد حقیقی؛ فرزانه ابوهاشم آبادی