1. ارزیابی موفقیت کارافزارهای گردشگری از طریق بررسی معیارهای عملکردی با استفاده از روش تحلیل واریانس فازی

مرتضی همتی آسیابرکی؛ سلمان نظری شیرکوهی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 421-461

http://dx.doi.org/10.22054/tms.2021.43120.2304

چکیده
  وجود فضای به‌شدت رقابتی در حوزه کارافزارهای گردشگری، آگاهی نسبت به این نکته را حائز اهمیت نموده است که سرمایه گذاری در چه بخش هایی توسط شرکت های ارائه دهنده این دست خدمات، می‌تواند آن ها را از دیگر رقبا متمایز سازد؟ در این بررسی نخست معیارهای عملکردی (موفقیت) کارافزارهای گردشگری از طریق مرور ادبیات و نظر متخصصان دارای هوش رقابتی ...  بیشتر