دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
اثر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی زیست محیطی و رفتارهای حامی محیط زیست کارکنان هتل

یاور بابائی؛ مریم فانی

دوره 16، شماره 56 ، دی 1400، ، صفحه 211-249

https://doi.org/10.22054/tms.2021.50812.2286

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار شهروندی زیست محبطی و رفتارهای حامی محیط زیست در صنعت هتلداری می باشد.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است که جامعه آماری آن، مدیران و کارکنان هتل‌های 4 و 5 ستاره یزد و کرمان بوده و نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای است و تعداد 203 نفر از کارکنان ...  بیشتر

شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن کاوی (مورد مطالعه: هتل‌های چهار ستاره شهر تهران)

کبری بخشی زاده برج؛ امید سلیمان زاده؛ محسن فکور یوسف‌آباد

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22054/tms.2021.56434.2424

چکیده
  این پژوهش با هدف ترسیم شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن‌ کاوی در هتل‌های چهار ستاره شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌ جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی- تحلیلی است. داده‌های پژوهش با استفاده از یک خزشگر از سایت تریپ ادوایزر جمع‌آوری شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش ...  بیشتر