دوره 18 (1402)
دوره 17 (1401)
دوره 16 (1400)
دوره 15 (1399)
دوره 14 (1398)
دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره 7 (1391)
دوره 6 (1390)
دوره 5 (1389)
دوره 4 (1385)
دوره 3 (1384)
دوره 2 (1383)
دوره 1 (1382)
مدیریت گردشگری
تحلیل مضامین عقلانیت در سند چشم انداز توسعه میراث فرهنگی و گردشگری کشور

مرتضی احمدی؛ محمود ضیائی؛ رضا واعظی؛ غلامرضا کاظمیان

دوره 18، شماره 62 ، تیر 1402، ، صفحه 7-36

https://doi.org/10.22054/tms.2023.72287.2804

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عقلانیت حاکم بر سند چشم انداز گردشگری ایران صورت گرفته است. برنامه ریزی گردشگری به دلیل تحولات حوزه پارادایم های فلسفی و جامعه شناختی در دهه های اخیر، تغییرات قابل توجهی را تجربه نموده است. پژوهش حاضر مبتنی بر معرفت شناسی تفسیری می باشد و به لحاظ روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. برای گردآوری و تحلیل ...  بیشتر

مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران

فاطمه خدابخشی گرگانی؛ محمود ضیائی؛ محمد تقی تقوی‌فرد؛ محمد صالح ترکستانی

دوره 17، شماره 58 ، تیر 1401، ، صفحه 39-71

https://doi.org/10.22054/tms.2022.66853.2702

چکیده
  صنعت گردشگری نیروی محرکه توسعه اقتصادی محسوب شده ولی در عین حال بسیار حساس و آسیب پذیر است .هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران است، روش تحقیق آمیخته اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان دانشگاهی و صنعت گردشگری بوده است و در بخش کمی، کارکنان هتل‌های چهار و پنج ستاره شهرهای تهران، یزد، اصفهان ...  بیشتر

دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران

فرانک رنجبر متعلق؛ رضا واعظی؛ محمود ضیائی؛ داود حسین پور

دوره 16، شماره 55 ، مهر 1400، ، صفحه 11-40

https://doi.org/10.22054/tms.2021.59392.2513

چکیده
  دستورگذاری مسائل گردشگری در فرایند خط‌مشی عمومی، جزء لازم در تدوین خط‌مشی‌های گردشگری و به تبع آن توسعه‌ی این حوزه در کشور است. مقاله‌ی حاضر با تأکید بر شکاف پژوهشی موجود در مطالعه‌ی این مرحله‌، بررسی دستورگذاری انواع مختلف مسائل گردشگری را برای بازه‌ی 1392 – 1398 هدف قرار داده است. دراین‌ مطالعه‌ی کیفی، کلیه‌ی اسناد نمایشگر ...  بیشتر

طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی

دوره 12، شماره 37 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/tms.2017.14623.1412

چکیده
  هدف این پژوهش ارایه‌ی الگوی مدیریت گردشگری شهر تهران است که برای انجام آن از روش تحقیق آمیخته در قالب طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) در دو مرحله استفاده شده است. در مرحله نخست از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم از معادلات ساختاری استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوا و روایی صوری و بوده و نسبت روایی محتوا و شاخص روایی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر تمایل به رفتارهای کم کربن در گردشگران

محمود ضیایی؛ اسماعیل قادری؛ المیرا سلطانی

دوره 11، شماره 35 ، آذر 1395، ، صفحه 19-40

https://doi.org/10.22054/tms.2017.7078

چکیده
  گرمایش جهانی که بهطورعمده ناشی از مصرف زیاد سوخت های فسیلی و انتشاراتدیاکسیدکربن است، به مسئله مهم زیستمحیطی در سطح جهان تبدیل شده است . صنعتگردشگری عامل انتشار 5 درصد از کل دی اکسیدکربن و انتشار 14 درصد کل گازهایگلخانهای در سطح جهان است . گردشگران در مقام ذی نفعان در تلاش هایی که به منظورکاهش انتشارات کربن در گردشگری انجام میشود، نقش ...  بیشتر