نویسنده = محمد رضا رضوانی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصد های گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، صربستان و ترکیه

دوره 14، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 117-148

10.22054/tms.2020.32183.1924

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدللله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی


2. نقش بازیگران کلیدی در حکمروایی گردشگری الکترونیکی در ایران

دوره 12، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 41-82

10.22054/tms.2018.10791.1282

محمد رضا رضوانی؛ مهدیه صباغ پور آذریان؛ سعید شفیعا


3. چالش‌ها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد‌مطالعه: مناطق روستایی شاهرود

دوره 11، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 61-84

10.22054/tms.2017.7254

محمد رضا رضوانی؛ محمد نجارزاده؛ ذبیح الله ترابی