دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-172 
1. طراحی و تدوین الگوی سه بعدی مدیریت گردشگری شهر تهران

صفحه 1-24

10.22054/tms.2017.14623.1412

محمود ضیایی؛ داود عباسی کارجگان؛ غلامرضا کاظمیان؛ مهدی کروبی


2. تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز

صفحه 25-46

10.22054/tms.2017.15229.1428

علی ایمان زاده؛ ملیکا همراه زاده؛ وحیده جعفریان؛ کامران جباری