تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان‌های شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

گردشگری پزشکی به عنوان یکی از زیرشاخه های گردشگری سلامت یکی از مهم ترین شاخه های صنعت گردشگری است . هدف پژوهش تجربیات زیسته گردشگران پزشکی از درمان در بیمارستان های شهر تبریز است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. شرکت کنندگان پژوهش20 نفر از گردشگران پزشکی بیمارستانهای تبریز بودند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها بر اساس رویکرد هرمنیوتیک و بر اساس روش دیکلمن،تانر و الن، مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحلیل تجربیات زیسته گردشگران سلامت پنج مضمون اصلی علل انتخاب، مسائل مالی، فرهنگی اجتماعی، حمل نقل و اقامت و ساختار بیمارستان حاصل شد. شهر تبریز به عنوان یکی از پتانسیل های گردشگری پزشکی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری کشور نیازمند رفع موانعی مانند واسطه گری و دلالی، ساختار نامناسب اداری بیمارستانها ، حمل و نقل و مسائل مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

lived Experiences Of Medical Tourists from Treatment in Tabriz Hospitals

نویسنده [English]

  • ali imanzadeh 1
1 دانشگاه ملایر
چکیده [English]

Medical tourism, as one of the subdirectories of health tourism is one of the most important branches of tourism industry that has great economic and social benefits. The aim of this study is lived experiences of medical tourists during their treatment in Tabriz hospitals. The study was conducted based on the qualitative approach, using an interpretive phenomenological method. Participants in this study were 20 medical tourists in hospitals of Tabriz who were selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth and semi-structured interviews. The transcribed interviews were analyzed based on the hermeneutic approach using the analysis method proposed by Diekelmann, Allen, Tanner (1989). The mentioned interviews continued until no new meanings emerged and until the researchers were satisfied with the depth of their understanding. The analysis from lived experiences of medical tourists revealed five factors as the main reasons of choosing this hospital: financial, social and cultural issues, transportation, accommodation, and hospital structure. As one of the potential destination to become the country tourism hub, Tabriz medical tourism needs to remove obstacles such as brokerage, inappropriate administrative structure of hospitals, transportation, accommodation, and financial restriction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lived experiences
  • Medical Tourism
  • treatment
  • Tabriz hospitals
ابراهیم زاده عیسی, سخاور ناهید, تقی زاده زهرا (1392). بررسی تطبیقی ظرفیت های گردشگری سلامت در ایران و هند (با بهره گیری از مدل SWOT و فرایند سلسله مراتبی AHP). فصلنامه مطالعات شبه قاره;  5  ( 15 )  : 51 -78 .

 

ایزدی مرتضی، ایوبیان علی، نصیری طه، جنیدی نعمت ا...، فاضل مژگان، حسینپورفرد محمدجواد(1391). وضعیت گردشگری سلامت در ایران؛ فرصت یا تهدید. مجله طب نظامی; ۱۴ (۲) :۶۹-۷۵.

 

ایمان زاده،علی،سلحشوری، احمد (1390)، نگاهی به رویکردهای تحلیلی و فرا تحلیلی در فلسفه تعلیم و تربیت ،همدان :انتشارات دانشگاه بوعلی.

 

تقوی، مهدی و قلی­پور سلیمانی، علی(1388). عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 9(3): 172-157.

ﺗﻘﯽزاده ﯾﺰدی، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﺷﺎﻣﯽ زﻧﺠﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺪی؛ ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﻣﺤﻤﺪ و اﺑﻮﻫﺎﺷﻢآﺑﺎدی، ﻓﺮزاﻧﻪ (1395).  ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺰﺷکی. فصلنامه  مطالعات مدیریت گردشگری، 11(33):1- 18.

حقیقی کفاش،مهدی؛  ضیایی،محمود  و جعفری، قاسم (1385). اولویت بندی عوامل مربوط به توسعه گردشگری درمانی در ایران،فصلنامه  مطالعات مدیریت گردشگری،4(11و12):23- 40.

شماعی علی، موسی‌وند جعفر(1390). سطح بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای; ۳ (۱۰) :۲۳-۴۰.

طباطبائی نسب، سید محمد؛ نوری،ابولفضل؛ محمد نبی،زهره؛ حشمتی، فرزانه(1393). گونه شناسی مشتریان در گردشگری پزشکی. فصلنامه  مطالعات مدیریت گردشگری،8(26):53- 76.

عربشاهی کریزی، احمد و آریان فر، مرتضی(1392). گردشگری سلامت و قابلیت های گردشگری پزشکی و درمانی در ایران. فصلنامه فضای گردشگری، 3(9): 135-133.

عزیزی، فاطمه و زاهدی، شمس السادات(1394). شناسایی و ارزیابی موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد. مجله مدیریت اطلاعات سلامت، 12(6): 799 - 806.

 گلشیری اصفهانی، زهرا؛ رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا و پورطاهری، مهدی(1394). تحلیل فضایی امنیت گردشگری سلامت در مناطق روستایی ایران.  فصلنامه ژئوپلیتیک، 11(2): 197-174.

ملکی، سعید و توانگر، معصومه(1394). بررسی و تحلیل چالش­های گردشگری سلامت مشهد از منظر بیماران خارجی. مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری، 3(2): 153- 165.

نصیری پور، امیر اشکان و سلمانی، لیلا(1389). نقش توانمندی بیمارستانهای تهران در توسعه توریسم درمانی. فصلنامه بیمارستان، 9(3): 67-57.

 

Araslı, H., & Baradarani, S. (2014). European tourist perspective on destination satisfaction in Jordan's industries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 1416-1425.

Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. (2007). Medical tourism in developing countries. New York: Palgrave Macmillan.

Chen, P. T., Kung, R. H., Huang, M. Y., Chen, F. D., & Pei, L. (2012). Exploring the medical tourism development barriers and participation willingness in taiwan: An example of mainland tourist. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, World Academy of Science, Engineering and Technology, 68.

 

Cormany, D., & Baloglu, S. (2011). Medical travel facilitator websites: An exploratory study of web page contents and services offered to the prospective medical tourist. Tourism management, 32(4), 709-716.

 

Debata, B.R., Sree, K., Patnaik, B., Mahapatra, S.S.(2013). Evaluating medical tourism enablers with interpretive structural modeling. Benchmarking: An International Journal, 6(20), 716-43.

 

Dowling, M. (2007). From Husserl to van Manen. A review of different phenomenological approaches. International journal of nursing studies, 44(1), 131-142.

 

Finlay, L. (2012). Debating phenomenological methods. In Hermeneutic phenomenology in education (pp. 17-37). SensePublishers.

 

Ghanbari, S., Hajinejad, A., & Rahmani, P. (2014). Formulating strategic plan of medical tourism development. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 2(4), 149-154.

 

Heung, V. C., Kucukusta, D., & Song, H. (2010). A conceptual model of medical tourism: Implications for future research. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(3), 236-251.

 

Heung, V. C., Kucukusta, D., & Song, H. (2011). Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers. Tourism Management, 32(5), 995-1005.

 

Konu, H., Tuohino, A., & Komppula, R. (2010). Lake Wellness—a practical example of a new service development (NSD) concept in tourism industries. Journal of vacation marketing, 16(2), 125-139.

 

Laverty, S. M. (2003). Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A comparison of historical and methodological considerations. International journal of qualitative methods, 2(3), 21-35.

 

Szymańska, E. (2015). Construction of the Model of Health Tourism Innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 213, 1008-1014.

 

Todres, L. & Holloway, I.(2006) Phenomenology. In The Research Process in Nursing. (eds K. Gerrish & A. Lacey); pp. 224–38. Oxford, Blackwell.

 

Whitmore, R., Crooks, V. A., & Snyder, J. (2015). Ethics of care in medical tourism: Informal caregivers' narratives of responsibility, vulnerability and mutuality. Health & place, 35, 113-118.