تبیین نقش عوامل مؤثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایتهای گردشگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

چکیده

اعتماد آغاز هر نوع رابطه دوطرفه و از عناصر اصلی مورد نیاز در انجام دادوستد است. ارتباط بین خریدار و فروشنده الکترونیکی که از طریق اینترنت به انجام مبادلاتمیپردازند، جدا از این مسئله نبوده و اعتمادسازی در بخش گردشگری الکترونیک میتواند نقش بسزایی در جذب گردشگران ایجاد کرده و بهعنوان استراتژی مناسبی در ایجاد مزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی عوامل تأثیرگذار بر اعتماد الکترونیک در بخش گردشگری بپردازد. پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کاربرانی است که حداقل یکبار از سایتهای گردشگری خدمات دریافت نمودند. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نمونه محاسبه شد که در مجموع 388 پرسشنامه جمعآوری گردید. ابزار گردآوری و SPSS اطلاعات پرسشنامه میباشد و برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از نرمافزارهای 16 استفاده شده است. نتایج نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار تجربه خرید، آشنایی با سایت، AMOS18 قدرت برند، حریم خصوصی، امنیت، سفارشیسازی با اعتماد الکترونیکمیباشد.از این رو، با شناسایی این عوامل میتوان راهکارهایی برای افزایش اعتماد کاربران به آژانسهای مسافرتی ارائه داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of the Factors Affecting Electronic Loyalty in Tourism Websites

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zeinab Ebrahimzadeh Ganji 1
  • Meisam Shirkhodaie 2
  • Abolhasan Hosseini 1
1 ***Ph.D., Assistant Professor University of Mazandaran, Sari
2 Ph.D., Assistant Professor, University of Mazandaran, Sari
چکیده [English]

Trust is the beginning point of any relationship and a key element in trade. The relationship between buyer and seller in an online trade is not apart from this .Trusting plays an important role in attracting tourists to Iran through E-tourism. It can be used as an appropriate strategy to create competitive advantages. Therefore, the purpose of present study is to investigate the factors affecting E- trust in tourism sector. The research is descriptive and correlational. The population of this study were the users which at least once have used online tourism services and the sample size was 388 .A questionnaire was applied in order to collect the data. In addition, SPSS 16 and Amos18 were used to analyze the research data. The result showed that user characteristics and website characteristics have a positive impact on electronic trust. Thus, by identifying these  factors, suggestions can be provided to increase users’ trust toward travel agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • E-Trust
  • Electronic Tourism
امینی، مرجان، رحیم نیا، فریبرز و نبی زاده، طاهره(1390). ارائه چارچوبی برای فرایند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک، ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک، تهران.
خدادادحسینی،سیدحمید؛ شیرخدایی،میثم وکردنائیج،اسدالله(1388). عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری درتجارت الکترونیک. مدرس علوم انسانی، شماره 61، تابستان، 93-118.
دهدشتی، زهره و شکیبا جمال آباد، غدیر(1392). مدل ساختاری جهت شناسایی مولفه های استراتژیک اثربخش بر نهادینه سازی گردشگری الکترونیک. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره22، 163-190.
راودراد، اعظم و محمدی، علی(1389). تفاوت شناخت حاصل از گردشگری واقعی و گردشگری مجازی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره دو، 61-88.
رحیم نیا، فریبرز، عبدی، زهرا و فاطمی، زهرا(1390). کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی. ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک، تهران.
سیدنقوی، علی وشکیبا جمال آباد، غدیر(1392). مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک. مطالعات گردشگری، شماره 21، بهار،1-28.
لطیفی، فریبا وکاشانی، نوشین(1389). اعتمادالکترونیکی:بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی ودانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیزم های ایجاد امنیت. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره55، 235-267.
 
مومن کاشانی، نوشین(1387). پایان نامه کارشناسی ارشد، شناسایی عوامل موثر بر ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیکی در مشتریان ایرانی. استاد راهنما، دکترفریبا لطفی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه، الزهرا.
 
Araujo, I., and Araujo, I. (2003). Developing Trust in Internet Commerce. In roceedings of the Conference  of  the  Centre  for  Advanced  Studies  on  Collaborative  Research, Toronto,  Ontario, Canada.1-15.
Alam, Sh.,  & Yasin, N.M. (2010). What factors influence online brand trust: evidence from online tickets buyers in Malaysia . Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 78-89.
Aghajani,  A.A. (2008). Assessment  of  conception  model  of  internal  impact  factors  on  organizational  function. [MA  thesis].  Babul:  Islamic Azad University. (In Persian).
Corbitt, B.J., Thanasankit, T., and Han, Y.(2003). Trust and e-commerce: a study of consumer perceptions . .Electronic Commerce Research and Applications, 2, 203–215.
                             Cheskin and  Sapient.(1999). Ecommerce trust study. Available.         
                               AT:http://www.cheskin.com/p/ar.asp?mlid¼٧&arid¼٤٠&art
         Dash S.B. and Saji, K.B.(2007). Role of Self-Efficacy and Website Social-Presence in Customers Adoption of B2C Online Shopping: An Empirical Study in the Indian Context . Journal of International Consumer Marketing,  20(2),  33-48.
          Donyaye eghtesad. Tourism's contribution to the economy in Iran. 12 Apr 2015, [online], http://www.donya-e-eqtesad.com/ , 17 Oct 2015 .
           Egger ,F.N(2003). From interactions to transactions: designing the trust experience for B٢C electronic commerce” PhD thesis. Eindhoven university of technology.
          Errol, E., Bruce, E., &  Winston.  (2005). A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust and organizational Trust. Leadership & organizational Development journal, 26(1), 6- 22.
Gummers, J., Liljander,V., Pura, M., & Van Riel, A(2004). Customer loyalty to content-base web sites: The case of an online health care service . Journal of Services Marketing, 18(3), 175-192.
          Ha, H.Y.(2004). Factors influencing consumer perceptions of brand trust online. Journal of Product & Brand Management, 13(5), 329-342.
Jeanson, B., & Ingham, J. (2006).Consumer TRUST in E-Commerce . Idea Group Inc.55-120.
Ja Kim, M., Chung, N., & Ki Lee, Ch. (2011). The effect of perceived trust on electronic commerce: Shopping online for tourism products and services in South Korea. Tourism Management , 256-265.
           Kim, M. J., Chung, N., & Lee, C. K.(2011). The effect of perceived trust on electronic commerce: shopping online for tourism products and services in South Korea. Tourism Management, 32(2), 256-265.
Kim, D.J., Ferrin, D.L. and Rao, R.(2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. Decision Support Systems, 44, 544–564.
Kima, J., Yong,  I.,  Songb,  S.B.,  Braynovc,  H.R.(2004). A multidimensional trust formation model in B-to-C e-commerce: a conceptual framework and content analyses of academia/practitioner perspectives. Decision support systems, (Article in press).
Lee, K. O., & Turban, E.(2001). A trust model for consumer internet shopping.International Journal of Electronic Commerce, 6 (1), 75–91.
Ou, C. X. and Sia, C. L. (2010).Consumer trust and distrust: An issue of website design International Journal of Human-Computer Studies, 68, 913–934.
            Ponte, E., Trujillo, E., & Rodríguez(2015). TInfluence of trust and perceived value on the intention to purchase travel online: Integrating the effects of assurance on trust antecedents. Tourism Management,47,286-302
Phutela, N., & Desgupta, H.(2014). Study on factors influencing consumer trust for e-tourism companies in India . Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management, Volume 3, 79-115.
Qingyun, J., Xun, H., and Zhuohao, C.(2009). Antecedents  and consequences  of  consumers’ trust in  electronic intermediaries: An empirical study  of  hotel  booking  websites. Frontiers  of  Business  Research  in  China, 3(4), 647–666.
           Ray, S., Ow, T., & Kim, S. S.(2011).  Security assurance: how online service providers can influence security control perceptions and gain trust. Decision Sciences, 42(2), 391-412.
Ribbinik, D., Van Riel, C.R., Liljander, V., & Streukens,S.(2004). Comfort your online customer. Quality trust and loyalty on  internet. Managing Service Quality,14(6), 446-456.
Schneiderman, B.(2000). Designing trust into online experiences. Communications of the ACM, Vol 63, No 12, 52 – 53.
Sultan,  F.,  Urban, G.L., Shankar, V.,   &  Bart,  I.Y.(2005). Are the drivers and role of online trust the same for all web sites and consumers?  A large scale exploratory empirical study. MIT sloan working paper , 4(1), 282-302.
Thakur, R. and Summey, J. S (2007). E-trust: empirical insights into influential antecedents .The Marketing Management Journal,17(2), 67 – 80.
Urban, G. L., Shankar, V., Sultan,F., & Bart,  I.Y.(2002). Determinants and Role of Trust in E-Business: A Large Scale Empirical Study . MIT sloan working paper , 4(1), 1- 47.
Webster's new twentieth century dictionary of the English: language, unabridged based upon the board foundation laid down.( 2004), P2456.
 
Yousafzai, S.Y., Pallister, J.G., & Foxall, G.R.(2005) Strategies for building and communicating trust in electronic banking: a field experiment. Psychology & Marketing , 22، 181-201.
Yoon, S.J.(2002).  The antecedents and consequences of trust in online purchase decisions. Journal of Interactive Marketing, 16 (2),  47-63.
Yang, M., Chandlrees, N., Lin ,B., & Chao ,H.(2009). The Effect of Perceived Ethical Perfomance of Shopping Websites on Customer Trust, Journal of Computer Information Systems,15-24.