تبیین اثرات جشنواره گلاب گیری از دیدگاه ساکنان محلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

2 دکترای جغرافیا و برنامه یزی روستایی، دانشگاه اصفهان

چکیده

بهطور مرسوم اثرات گردشگری را تحت عناوین اثرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستمحیطی میتوان مورد بررسی قرار داد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی، بررسی و تبیین
اثرات جشنواره گلابگیری در شهرستان کاشان از دیدگاه ساکنان محلی است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی میباشد و روش بررسی در آن توصیفی - تحلیلی و پیمایشی است. حجم نمونه بر
اساس فرمول کوکران 200 نفر محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج مؤید آن AMOS و SPSS از روشهای مختلفآماری با استفاده از نرمافزار است، برگزاری جشنواره گلابگیری اثرات محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه ایجاد نموده است. عامل اقتصادی بیشترین نقش را در تبیین اثرات جشنواره گلابگیری به خود اختصاص داده است. عامل محیطی دیگر عامل مهمی است که تحت تأثیر جشنواره گلابگیری و توسعه گردشگری میباشد. این عامل بیشترین تعداد متغیر را به خود اختصاص داده است. دیگر عامل مهم که تحت تأثیر جشنواره گلابگیری و توسعه گردشگری میباشد عامل کالبدی است. آخرین عامل، عامل اجتماعی است. وجود کمترین بار عاملی نسبت به سایر عوامل گویای این واقعیت است که بافت اجتماعی کاشان در برابر تغییرات مقاومت زیادی از خود نشان میدهد و این منطقه هویت محلی خود را همچنان حفظ کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Effects of the Rose Festival from the Perspective of Local Residents A Case Study of Kashan

نویسندگان [English]

  • Sedighe Kiani Salmi 1
  • Mohammad Reza Boshagh 2
1 Assistant Professor, Department of Geography and Ecotourism, University of Kashan, Kashan,
2 Ph.D. of Geography and Rural Planning, Kashan,
چکیده [English]

Traditionally, the impacts of tourism can be studied as the social, cultural, economic and environmental impacts. The aim of this study is to provide a model to explain the effects of Rose festival in the county of Kashan. The sample size was calculated based on Cochran method as 200. To analyze the data, SPSS22 and AMOS22 were used. The results indicate that, the Rose festival affected in terms of environmental, physical, social and economic. Economic factors, is dedicated as playing the most important role in explaining the effects of Rose festival. Another important factor is the environmental factor that is influenced by Rose Festival and the development of tourism. This factor is accounted for the largest number of variables. Another important factor that is influenced by development of tourism and the Rose Festival is the physical
factor. The last factor is social. Being of a minimum load factor compares to other factors indicates that the social texture of Kashan resist against change and this area still retains its local identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effects
  • Local Residents
  • Model
  • structural equation modeling

- ابراهیم زاده، عیسی، آقاسی زاده، عبدالله (1388) تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردیSWOT، مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره 1.

- ابراهیمی فینی، فریبا (1387) بررسی مناطق مستعد گردشگری طبیعی کاشان، با استفاده از نرم  افزار GIS، مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم، شماره پانزدهم.

- اکبری، علی، قرخلو، مهدی (1389) اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری، انتشارات انتخاب، تهران، چاپ اول.

- امین بیدختی، طالب، شریفی، نوید، توکلی، یحیی(1392) آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان، مجله مطالعات فرهنگ – ارتباطات، سال چهاردهم، شماره 24، صص117- 138.

- بسحاق، محمدرضا (1394) مدل سازی معادلات ساختاری در علوم انسانی Amos22، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

- پاپلی یزدی، محمد حسین، سقایی، مهدی(1389) گردشگری (ماهیت و مفاهیم) ، انتشارات سمت. تهران.

- تولایی، سیمین، شاهدی، ناصر(1387) ارزیابیآثاردموگرافیکوفرهنگیگردشگریدر سرعیناردبیل، نشریه علوم جغرافیایی، جلد 7، شماره11، صص 191- 206.

- جمعه پور، محمود، نماینده، علی(1391) ارزیابی راهبردی توان های اکوتوریستی و ظرفیت برد گردشگری کویر مرنجاب، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، شماره اول، صص 45- 71.

- حیدری ساربان، وکیل(1391) تحلیل موانع مؤثر در توسعه گردشگری روستایی سردابه شهرستان اردبیل، جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره یک، شماره 1.

- دهستانی، بهبود(1383) برنامه ریزی کالبدی گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان آستارا)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تربیت مدرس.

- رضوانی، علی اصغر(1389) جغرافیا و صنعت توریسم، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ هشتم.

- رضوانی، محمدرضا، رمضانزاده لسبویی، مهدی، محمدپورجابری، مرتضی (1389) تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه نواحی روستایی(مورد: ناحیه صنعتی سلیمان آباد تنکابن)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، سال هشتم، شماره 18.

- رهنمایی، محمدتقی(1392) اوقات فراغت و گردشگری، انتشارات مهکامه، تهران، چاپ دوم.

- صالحی فرد، محمد(1390) گردشگری روستایی (مبانی برنامه ریزی و طرح های ساختاری)، انتشارات مرندیز، مشهد، چاپ اول.

- صدرموسوی، میرستار و جواد دخیلی کهنموئی(1386) ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، سال سی و نهم، شماره 61.

- طرح جامع گردشگری استان اصفهان( 1389) مهندسین مشاور شهر و خانه. جلد 31.

- فاضل نیا، غریب و صلاح هدایتی(1389) راهبردهای مناسب برای توسعه ی گردشگری دریاچه ی زریوار، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره هشتم، شماره 19.

-فرهودی، رحمت الله و محمود شورچه و حسین صبوری(1389) برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره هشتم، شماره 17.

- فرمانداری شهرستان کاشان(1394).

- کاظمی، مهدی(1389) مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم.

-کردوانی، پرویز، غفار، امیرحسین(1383) صنعت گلابگیری و اهمیت آن در بخش قمصر، پژوهشهای جغرافیایی، شماره47، صص95-109.

- میسون، پیتر(1387) گردشگری، اثرات، برنامه ریزی و مدیریت، مترجم: روزبه میرزایی و پونه ترابیان، انتشارات ترمه، تهران.

- موحد، علی و سالار کهزادی(1389) تحلیلعواملموثربرتوسعهگردشگریاستانکردستانبااستفادهازمدلSWOT، مجلهپژوهشوبرنامه ریزیشهری، سال اول، شماره 2.

- هاشمی، سید سعید، محبوب فر، محمدرضا (1391) برنامه ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری کاشان، فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ.

- نیک بین، مهنا، کرمی، مهرداد(1391) بررسیپایداریاجتماعیفرهنگیتوسعهگردشگری؛ مطالعهموردیجزیرهکیش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره پنجم، شماره2.

- Corbiere-Nicollier, T., Ferrari, Y., Jemelin, C., & Jolliet, O., (2003). Assessing sustainability: An assessment framework to evaluate Agenda 21 actions at the local level. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 10(3), 225-237.

- Lee, T. H. (2013). Influence analysis of community resident support for sustainable tourism development. Tourism Management, 34, 37- 46.

- Sharpley, R. & David, J. T. (2008). Tourism and development in the developing world. Landon and New York: Rutledge.

- Valeriu and Mauela, Elena (2007), Cultural Tourism and Sustainable Development, Romanian Journal of Economic Forecasting, France.