طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد،

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف محقق از این تحقیق، ارائه مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد بود.
روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمعآوری دادهها توصیفی از
نوع همبستگی به شمار میرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیه اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی
مشهد تشکیل میدادند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای است که گلدی گوکلانی( 1390 ) در
پژوهش خود از آن استفاده کرده بود. در سطح آمار استنباطی از تحلیل عاملی تأییدی و مدل
معادلات ساختاری استفاده شد.و β =0/ نتایج: نتایج آزمونهای آماری نشان داد، مشکلات مدیریتی و منابع انسانی ( 568
،(P<0/ و 05 β =0/ موانع بازاریابی ( 107 ،(P<0/ و 05 β =0/ موانع حمایتهای قانونی ( 24 ،(P<0/05
β =0/ ضعف تحقیق و پژوهش ( 111 ،(P<0/ و 05 β =0/ موانع و مشکلات زیرساختها و اماکن ( 158
نقش معنیداری در توسعه (P<0/ و 05 β =0/ و موانع فرهنگی و آموزشی ( 100 (P<0/ و 05
گردشگری ورزشی مشهد داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of the Barriers to the Development of Sport Tourism in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Zahrasadat Mirzazadeh 1
 • Hossein Abdolmaleki 2
چکیده [English]

The aim of this study is to design a model for barriers to sport tourism development
in Mashhad. The present study is applied based on aim and descriptive-correlation
based on method. The population were professors and experts of sport management
in Mashhad. The data collection instrument was the questionnaire that Goldi
Goukelani (2011) used it in her research. At the level of inferential statistics.
Statistical analysis showed that problems of management and human resources
have a significant impact on sport tourism (β=0.568, P<0.05). Barriers of legal
sponsor have a significant impact on sport tourism (β=0.24, P<0.05). Marketing
barriers have a significant impact on sport tourism (β=0.107, P<0.05), as well.
Problems and barriers of infrastructure and facilities has a significant impact on
sport tourism (β=0.158, P<0.05).Weakness of research and study has a significant
impact on sport tourism (β=0.568, P<0.05). And finally, cultural and educational
barriers have a significant impact on sport tourism (β=0.568, P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Tourism
 • management
 • Marketing
 • Infrastructure and Facilities. *
 • ادبی فیروزجاه، جواد (1385) بررسی عوامل موثر برتوسعه گردشگری ورزشی کشور با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 • اندام، رضا و همکاران (1393) راهکارهای توسعة توریسم ورزشی در استان همدان. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 4 (7). صص: 31-44.
 • حسین‌پور، حامد. فهیم دوین، حسن و ادیال باف مقدم، ریحانه (1393) بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی باچوخه به جاذبه‌های طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین. مطالعات مدیریت ورزشی. 23. صص: 67- 78.
 • رضوی، سیدمحمد حسین و همکاران (1392) بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. 9 (17). صص: 15- 30.
 • زیتونلی ، عبدالحمید (1386) شناسایی توانمندی‌های گردشگری ورزشی استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه پیام نور تهران.
 • غفوری، فرزاد (1393) الگوی توسعة گردشگری بر مبنای بازی‌های بومی و محلی در کشور. مطالعات مدیریت ورزشی. 24. صص: 153- 174.
 • کارکن، لیلا. زیتونلی، عبدالحمید و اسدی، حسن (1392) تأثیر رویداد ورزشی اسب دوانی بر توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 1 (2). صص: 9- 17.
 • گراوند، علی و همکاران (1392) تببین و شناسایی عوامل جذب کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفرکننده به استان‌های غرب کشور (ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان). رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. 1 (1). صص: 49- 63.
 • گلدی گوکلانی، آنه (1390) بررسی چالش‌های فراروی توسعه صنعت توریسم در استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 • معین‌فرد، محمدرضا و همکاران (1390) بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران. نشریه المپیک. 2 (54). صص: 7- 22.
 • هنرور، افشار (1383) بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • Chalip, L., Costa, C. (2006). “Building sport event tourism into the destination brand: Foundations for a general theory”. In H. Gibson (Ed.), Sport tourism: Concepts and theories (pp. 86-105). London: Routledge.
 • Cho, R. (2004). Measuring the multidimensional nature of sporting event performance consumption. Journal of Leisure Research, 38, 267–292.
 • Daniels, M., W. Norman, and M. Henry (2004). “Estimating Income Effects of a Sport Tourism Event”. Annals of Tourism Research 31: PP: 180–199.
 • Darbellay, F. Stock, M. (2012) ,Tourism as Complex interdict plenary research , Annals of Tourism Research, Vol. 39, No. 1 pp: 441–458,
 • Eunha, Chun. Jane, Ko. Jieun, Lee & Eunju, KO. (2014), The effect of sports event tourism on event attitude and the brand equity of sportswear sponsors, Journal of Global Scholars of Marketing Science: Bridging Asia and the World, 23:1, 72-91.
 • Heather J. Gibson, Kyriaki Kaplanidou, Sung Jin Kang,(2012), Small-scale event sport tourism: A case study in sustainable tourism, Sport Management Review, Volume 15, Issue 2, Pages 160-170.
 • Falzon , Joseph ,(2012), The price competitive position of Mediterranean countries in tourism: Evidence from the Thomson brochure ,Tourism Management 33, pp: 1080-1092.
 • Kim, H. S., Shim, S. W., & Kim, W. H. (2011). The effects of experience marketing to consumer’s product attitude, purchase intention, and recommendation intention. The Korean Journal of Advertising and Public Relations, 13, 198–227.
 • Kozak, M. (2005). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destination. Tourism management. (1) 23: 22-29.
 • Ladkin, Adele (2011) Exploring tourist labor, Annals of Tourism Research,. 38, No. 3, pp. 1135–1155.
 • Lee, M. H. (2012). A study on the effects of between festival experience and brand equity. Korean Corporation Management Review, 19, 169–184.
 • Lim, M. J., & Jeong, G. H. (2008). Effect of tourism event experience on tourism destination brand awareness and attitude. Tourism Journal, 32(4), 255–275.
 • Moon, B. J., Park, W. K., & Choi, S. C. (2010). Relationships among brand equity components: An exploratory study of the moderating role of product type. Journal of Global Academy of Marketing Science, 20, 98–109.
 • Roche, S. Spake, D. Joseph, M (2013), A model of sporting event tourism as economic development. Sport, Business and Management: An International Journal Vol. 3 No. 2, pp. 147-157.
 • Scott d, Lemieux c (2010), Weather and Climate Information for Tourism, Procedia Environmental Sciences 1: pp: 146–183.
 • Swart, Kamilla, Bob, Urmilla, (2007). The eluding link; toward developing sport tourism strategy in South Africa beyond 2010, Politico, 34(2); PP: 373-391.
 • Van Der Zee, Egbert. (2011). “Image improvement as a tangible legacy of hallmark events; The case of the 2010 world cup in south Africa, research master human Geography and planning faculty of geosciences.
 • Yamaguchi, Y. (2005), Sport tourism, Sport volunteer and sport for all .Journal of Asia sport for all, 3(2). pp: 29-36.