بررسی عوامل موثر در شکل گیری رابطه متضاد میان بخش کشاورزی و گردشگری،( نمونه مورد مطالعه: چالوس، نوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از موضوعات چالشی در مباحث توسعه گردشگری است. از آنجا که حوزه های مقصد گردشگری عموما با تغییرات سریع رو به رو هستند متعادل سازی رابطه بخش گردشگری و کشاورزی از وضعیتی رقابتی و متضاد به وضعیتی متعامل و سازگار از چالش های برنامه ریزی و مدیریت فضاست. مناطق ساحلی دریای خزر از یک سو منطقه ای کشاورزی و از سوی دیگر منطقه ای گردشگری تلقی می شود. تغییرات فزاینده در دهه های اخیر، رابطه بخش گردشگری و کشاورزی در این منطقه را به یکی از موضوعات اساسی در حوزه سیاستگذاری و توسعه منطقه ای تبدیل کرده است. با توجه به اهمیت نوع و کیفیت رابطه گردشگری و کشاورزی در منطقه مذکور تحقیق حاضر درصدد بررسی اهمیت رابطه این دو بخش اقتصادی کلیدی در فرایند رشد منطقه ای و روشن ساختن عوامل موثر بر چگونگی این رابطه و در نهایت ارائه راهکارهایی اجرایی است. روش تحقیق این مقاله توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را فعالان بخش گردشگری و کشاورزی در دو حوزه جلگه ای شهرستان نوشهر، حوزه کوهستانی شهرستان چالوس تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان می دهد الف: ماهیت رابطه بخش کشاورزی و گردشگری در حوزه های مورد مطالعه، رابطه ای برنده –بازنده، متضاد و مخرب است، ب: مجموعه ضعف ها در ماهیت بخش کشاورزی و نحوه اجرای قوانین کاربردی زمین همراه با فعالیت گسترده بورس بازی مستغلات از مهمترین عوامل در شکل چنین وضعیتی شده است و ج: حمایت دولت از تولیدات راهبردی کشاورزی در منطقه، اصلاح قوانین و شکل گیری ساز و کارهای اجرایی منسجم و همسوتر با همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه، تدوین سند ساختاری-راهبردی توسعه فضایی منطقه مازندران از جمله راهکارهای پیشنهادی تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of factors influencing the formation of conflicting relationship between agriculture and tourism sectors (Case study: Nowshahr and Chalous counties)

نویسندگان [English]

  • mostafa ghadami
  • sadegh salehi
چکیده [English]

The relationship between tourism and agriculture has been a challenging liaison in the tourism development literature. The state of relationship between these two important industries varies through a two-poled spectrum in which conflict is on one end and growth on the other. Given that most tourism destinations of the world are faced with rapid changes, adjusting the relationship between the two industries to move from a conflicting stance into a compatible situation, is a challenge for spatial management and planning. Coastal areas of Caspian Sea are concurrently agricultural and touristic destinations. With the increasing changes of the area in the recent decades, the relationship quality between the two sectors has become a critical issue in planning and regional development. Being this a matter of great concern in the region, this paper aims to investigate the entity of relationship between tourism and agriculture, and to identify the factors affecting the manner of this relationship, and finally to suggest some solutions. A survey analysis was conducted upon a statistical population consisting of farmers, administrations, real estate agents, and lawyers from two different areas: mountainous region of Chalous and plain lands of Nowshahr County. Results indicated that  the  relationship  between stated  industries  is  of  the winner-loser type, being conflicting and destructive; as a matter of weaknesses in land-use management mechanisms, grave weaknesses in agriculture sector, mushrooming of real-estate agencies all around the area, and farmers’ attitudes regarding welfare—not expecting it to be achieved by way of agriculture. Finally the followings are suggested: Effective support of strategic agricultural products by government, reformation of land laws and regulations, establishing coherent  executive  and  use-management  mechanisms,  and formulation of a structural-strategic plan for the purpose of spatial development in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Agriculture
  • land-use management mechanism
  • Nowshahr and Chalous Counties