پیکربندی راهبردهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران ، مورد مطالعه: هتل ها و هتل آپارتمان های شهرستان مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حوزه راهبرد عملیاتی در سالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. اما هنوز کمبود تحقیقات، به ویژه تحقیقات تاکسنومیک در حوزه راهبردهای عملیات خدماتی احساس می شود. با توجه به اینکه صنعت گردشگری و به ویژه هتلداری نقش عمده ای در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند و از طرف دیگر با توجه به ویژگی های گردشگری منحصر به فرد شهرستان مشهد در ایران اهمیت و ضرورت اینگونه تحقیقات بر کسی پوشیده نیست. هدف این تحقیق ارائه تاکسنومی از راهبردهای عملیات خدماتی هتلها و هتل آپارتمان های ایران در قلمرو مشهد است که اولین تحقیق در این حوزه در ایران است. نمونه آماری این تحقیق شامل 80 هتل و 65 هتل آپارتمان است. نتایج تاکسنومی ارائه شده به توسعه دانش مدیریت عملیات کمک می نماید و نشان دهنده اهمیت و جایگاه کنونی تصمیمات ساختاری و زیر ساختاری راهبرد عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران است. این تحقیق از تحلیل خوشه ای کای میانگین برای گروه بندی بر مبنای ابعاد نه گانه معرف راهبرد عملیات خدماتی استفاده می کند. با انجام تحلیل تشخیصی چندگانه، اثر بخشی روش گروه بندی مورد استفاده نشان داده شده است. چهار خوشه راهبردی شناسایی شدند که هر یک از این گروهها تمایل دارند بر ابعاد راهبردی عملیات خدماتی مختلفی تاکید کنند. نتایج حاکی از تفاوت این الگوها نسبت به مطالعات قبلی در قلمروهای دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Configuring service operations strategies in Iran’s hotel industry (Case study: hotels and apartment hotels of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • alireza puya 1
  • hamed mokhtari 2
چکیده [English]

Operations management has attracted extensive research attention during the recent years, yet there is a dearth of research that examines the taxonomy of service operations strategies. Regarding the pivotal role of the tourism industry in the economic growth of many countries and unique touristic characteristics of Mashhad city in Iran, the importance and necessity of such researches are indisputable. The aim of this study is to make taxonomy of service operations strategies in Mashhad’s hotels and apartment hotels, to be a pioneering research in Iran. The sample group consists of 80 hotels and 65 apartment hotels. The taxonomy presented contributes to the development and enhancement of operations management theory, and demonstrates the current crucial place and importance of the nine structural and infrastructural service operations strategic decisions in Iran’s hotel industry. This study uses a k-mean cluster analysis to develop a classification based on 9 service operations strategy dimensions. The effectiveness of the classification scheme is tested by multiple discriminant analysis. Four strategic clusters were identified, each tending to emphasize on a different dimension. The outcomes of this research were proved to be different from those of others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • service operation strategy
  • hotels and apartment hotels
  • Iran