اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اردکان یزد

2 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و تبیین اثرات تصویر ذهنی گردشگران داخلی شهر
اصفهان بر توسعه گردشگری آن است. جامعه آماری این پژوهش، گردشگرانی هستند که تجربه
سفر به شهر اصفهان را دارند. از آنجاییکه جامعه آماری نامحدود بوده ، بنابرابن برمبنای روش
تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردیده و از طریق
نمونهگیری (غیراحتمالی) در دسترس انتخاب شدند. بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای
استاندارد بر اساس طیف لیکرت (پنج گزینهای) استفاده شد. روایی پرسشنامه به روشصوری -
محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای هر متغیر محاسبه شد . برای تجزیه و
تحلیل دادههای گردآوریشده و بررسی مدل مفهومی، از روشمدلیابی معادلات ساختاری و با
برازش مدل و تحلیلهای لازم صورت گرفت . در نهایت، با اصلاح AMOS استفاده از نرمافزار
مدل مفهومی، برازش خوبی برای الگوی نظری طراحیشده، حاصل شد. بنابراین، می توان اظهار
داشت که ویژگیهای فردی بهواسطه تصویر ذهنی بر رفتار گردشگری، دستاوردهای گردشگری
و توسعه گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Isfahan Tourists’ Image on Its Sustainable Tourism Development

نویسندگان [English]

  • Nahid Amrollahi Biuki 1
  • Azam Nazari Dehaghi 2
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate and explain the effects that Isfahan
domestic tourists’ image would have on tourism development of the city. The study
population is a group of tourists who have experience of travelling to Isfahan. As the
population of the study is unlimited, the sample size has been determined based on
the method of Cochran's sample size determination, and a sample of 384
(convenient) was selected. In order to collect data, a questionnaire was applied
using Likert scale (five choices). For the validity, formal questionnaire was used and
reliability was calculated for each variable by calculating Cronbach's alpha
coefficients.
Structural Equation Modeling was applied for collected data analysis and
conceptual model evaluation. Then, Model fitting and required analysis were done
by using AMOS software. Finally, designed theoretical pattern were fitted by
modifying conceptual model. Therefore, it can be stated that individual
characteristics have positive and significant effects on tourists’ behavior, tourism
achievements and tourism development, due to tourist’s image

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • image
  • advertising
  • Personal characteristics
  • Tourist behavior
ایمانی خوشخو، محمد حسین و ایوبی یزدی، حمید ( 1392 ). مقایسه تطبیقی ارزشویژه
برند مقاصد گردشگری کیشو قشم از نظر ادراکات گردشگران داخلی، مطالعات مدیریت
. گردشگری، شماره 24
- پاپلی یزدی، محمد حسین ( 1385 )، گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران، انتشارات سمت.
- تاجزاده نمین، ابوالفضل؛ اسماعیل مشرفی، فاطمه ( 1392 ). " اولویت بندی مؤلفه های
ارزشویژه برند در مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران داخلی"، فصلنامه مطالعات
.35- گردشگری، سال هشتم، شماره 24 ، صص: 58
-خاکسار، علی ( 1382 )، نقشبرنامهریزیدرتوسعه گردشگری پایدار،مجموعه مقالات بررسی
سیاستها و برنامه توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
- زنگنه، یعقوبو شمسالله زاده، یاسر( 1391 )، "بررسی و تحلیل تصویر مقصد در توسعه
صنعت گردشگری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)"، نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و
.153- برنامهریزی، سال 16 ، صص 168
- سقایی، مهدی؛ علیزاده، سید دانا ( 1392 ). "امکان سنجی محصول گردشگری روستایی در
.1- شهرستان پاوه". فصلنامه فضای جغرافیایی، دورة 13 ، شماره 41 ، صفحات 20
- شاه حسنی، حدیث( 1392 ). "شناختانگیزهها و عوامل مؤثر بر میزان رضایت
. طبیعتگردها از سفر به قشم"، مطالعات مدیریتجهانگردی، شماره 24
- غفاری، محمد؛ رنجبریان، بهرام و فتحی، سعید ( 1393 )." ارائه مدلی جهت تعیین ارزش
ویژه برند مقاصد گردشگری (مورد مطالعه : شهر اصفهان )"، فصلنامه چشم انداز مدیریت
بازرگانی بازگشت، دانشگاه شهید بهشتی.
- غفاری، محمد؛ رضا، دولتآبادی و دهقانی اناری، فرشید ( 1393 ). "تحلیل عوامل مؤثر
بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران خارجی سفرکرده به
.551- اصفهان)"، مدیریتفرهنگسازمانی، دوره 12 ، شماره 3، صص 568
- غلامی، محبوبه ( 1394 )، "شناسایی و تحلیل نقش حمایت عوامل انسانی مؤثر بر توسعه
گردشگری پایدار در شهر خرمآباد"، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و هنر یزد.
- کاظمی، مصطفی، پور، سمیرا، سادات سعادتیار، فاطمه، بیطرف، فاطمه ( 1390 )، "تأثیر
تصویر ذهنی گردشگران بر ارزشادراکشده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر نقش
، واسط کیفیتعوامل ادراکشده"، مجله پژوهشو برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره 6
اثرات تصور ذهنی گردشگران شهر اصفهان برتوسعه گردشگری پایدار آن 137
.19- صص 34
- موسوی، سولماز ( 1392 ). "بخشبندی بازار طبیعتگردی داخلی بر مبنای انگیزه سفر "،
. مطالعات مدیریتجهانگردی، شماره 24
- مهشواریش.؛ توسعه پایدار و مدیریتدولتی در هند ؛ مدیریتتوسعه ، مجموعه نهم . از
. انتشارت مرکز آموزشمدیریتدولتی، 1378

- Androtis, k, and c, vogt(2000), The relationship Between Residents Attitudes
toward Tourism and Tourism Development Options, Journal of Travel Research,
39.27-36.
- Beerli, Asuncion, Martin, Josefa D: 2004, Factors Influencing Destination
Image, Annals of Tourism Research, Vol.31, No.3, pp. 657-681.
- Barroso Castro, C., Martı´n Armario, E., & Martı´n Ruiz, D. (2007). The
influence of market heterogeneity on the relationship between a destination’s image
and tourists’ future behavior. Tourism Management, 28, pp. 157-187.
- Ching, Fuchen and Dungchun Tsai (2007), “How Destination Image and
Evaluation Factors Effect Behavioral Intentions?” Tourism Mangment, 28, 1115-
1122.
- Geng-Qing chi, Hailin Qu. (2008). Examining the structural relationships of
destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated
approach. Tourism management, No. 29, pp. 624-636.
- Hunter, C., and H. green (1995). Tourism and environment, London: rout ledge.
- Huh, J. (2006). Destination Branding as an Informational Signal and Its
Influence on Satisfaction and Loyalty in the Leisure Tourism Market, (PhD
Dissertation) Virginia Technology University.
- Jalilvand, M. R., & Samiei, N. (2012a). The effect of word of mouth on
inbound Tourists’ decision for traveling to Islamic destinations (the case of Isfahan
as a Tourist destination in Iran). Journal of Islamic Marketing, 3(1), 12–21.
- Kemperman. A., Borgers. A. Timmermans., H. (2009). Tourist shopping
behavior in a historic downtown area. Tourism Management 30 (2009) 208–218.
- King, Brian; Pizam, Abraham & Milman, Ady, 1993, Social Impacts of
Tourism, Host Perceptions; Annals of Tourism Research, vol. 20.
- Lonkford, V, Samuel; 1994, Attitude & Perceptions toward Tourism and Rural
Regional Development; Journal of Travel Research.
- Milman, A, & Pizam, A, 1988, Social Impact of Tourism on Central Florida;
Annals of Tourism Research, 15(2).
- Perdue, Richard; Long, T, Patrick, & Allen, Lawrence, 1990, Resident support
for Tourism Development; Annals of Tourism Research; vol.17.
- World tourism organization (WTO) (1993). Sustainable tourism development:
Guide for local planners. Madrid: world Tourism Organization.
- Yoon, Yooshik & Dogan Gursoy, Joseph Chen, 2001, validating a Tourism
Development Theory with structural Equitation modeling, Tourism management,
22, PP. 363-372