عوامل موثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه آموزشی فیزیک، دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه مقصدهای توسعه گردشگری نجوم صورت
گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ میزان و درجه
کنترل، میدانی و از لحاظ نحوة جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری
تحقیق منجمان آماتور، فعالان و متخصصان گردشگری خصوصا در تورهای رصدی بوده که از طریق
نمونه گیری قضاوتی تعداد 206 مورد انتخاب شدند. برای تحلیل داد ه ها و دستیابی به اهداف تحقیق از
استفاده شده SPSS روشهای توصیفی، تحلیلی و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار
است. در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای که شامل 35 متغیر بود، ضمن بررسی این متغییرها و رتبه بندی
آنها با استفاده از تحلیل عاملی تعداد 7 عامل شناسایی گردیدند. این عوامل شامل زیرساختهای توسعه با
4، زمینه های اقلیمی و جغرافیایی با مقدار / 5، زیرساختهای حرفه ای رصد با مقدار ویژه 18 / مقدار ویژه 00
2، زمینه های امنیتی و حفاظتی با مقدار / 3، زیر ساخت های فیزیکی گردشگری با مقدار ویژه 61 / ویژه 88
2 و زیرساخت های رفاهی گردشگری با مقدار ویژه / 2، زمینه های ویژه رصدی با مقدار ویژه 00 / ویژه 43
1/97 ، هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the development of Astro-Tourism Destinations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rashidi 1
  • Hamid Zargham Broujeni 2
  • Mohammad Taghi Mirtorabi 3
چکیده [English]

Abstract
This study aims to find the Astro-Tourism potentials and to identify the strategies required for development of this kind of tourism in Iran. The research method which is used in this survey is different regarding different aims we are looking for. It is functional according to the purpose, field study according to the control degree and measurement and descriptive according to the data collecting strategy. Therefore, the method is descriptive-analytic which the required data has been collected and analyzed by distributing the questionnaire and observation. Subsequently, inferential statistics including factor analysis has been used to achieve the aim of this research. The samples of this research were 206 persons were choices from amateurs, professionals and especially tourism experts in sky/star observation tours that were selected by Judgmental sampling. The data and methods of achieving descriptive and inferential statistics, including factor analysis using SPSS software were used. In this study, the questionnaire was composed of total of 35 variables. While considering these variables and ranking them, 7 factors identified by factor analysis. These factors involve 5/00 development infrastructure, 4/18 professional astronomy infrastructure, 3/88 ecological and geographical area/zone, 2/61 physical infrastructure of tourism, 2/43 safety and security, 2/00 preparing particular observing situation, 1/97 recreational tourism infrastructure

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astronomical Tourism
  • Destination Development
  • Dark Sky
  • exploratory factor analysis
منابع
رشیدی، محمد رضا ( 1391 ) راهکارهای توسعه گردشگری نجوم در ایران؛ با تاکید بر
ظرفیتهای اکوتوریستی و کویر؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی؛
دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران.
Baki, P. (2007) Astronomy in the cultural heritage of African
societies. Astronomy for the developing world. IAU Special
Session.
Bainbrdige, W. S. (2009). Motivations for space tourism. Futures, 41. 514–522
Cater, C. (2010) Steps to Space: opportunities for astrotourism.
Tourism Management, no; 31.
Collins, P. (2006) Space tourism: From Earth orbit to the Moon. Advances In Space Research, no; 33
Collison, F. M. & Poe, K. (2013) Astronomical tourism: the astronomy and dark sky program at Bryce Canyon National Park, Tourism Management Perspectives Journal; no7; 1-15
Crouch, G. I., & Lating, J. (2004) Australian public interest in space tourism and a cross-cultural comparison. Journal of Tourism Studies., no;15
Crouch, G. (2001) The market for space tourism: Early Indications.
Journal of Travel Research., no; 22
Govender, K. (2011) Astronomy for African development. International Astronomical Union.
Hansen, P. B., Astro-engineering and astro-tourism: new businesses in Chile in connection with astronomy, on line. [See more at: Retrieved from http://peterbohansen.com/astro-engineering-and-astro-tourism-new-businesses-in-chile/], Accessed August 27, 2012
Hoelter, J. W. (1983) the analysis of covariance structures: Goodness-of-fit indices. Sociological Methods and Research, no; 11.
Kline, R. B. (2010) Principles and practice of structural equation modeling (3rd Ed.) New York, NY: Guilford Press.
Malville, J. M. (2008) Guide to prehistoric astronomy in the southwest, revised and updated. Boulder, CO: Johnson Printing Company.
Reddy, M. V., Nica, M., & Wilkes, K. (2012) Space tourism: Research recommendations for the future of the industry and perspectives of potential participants. Tourism Management , 1-10
Robson, I. (2005) The role of observatories. The ESO/ESA/IAU conference. Communicating astronomy with the public.
Roth, G. D. (2009) Hnadbook of Practical Astronomy. Isartal: Springer.
عوامل موثر بر توسعه مقصدهای گردشگری نجوم 115
Weaver, D. (2011) Celestial ecotourism: New horizons in nature-based tourism. Journal of Ecotourism., no;10