عوامل ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه‌ی شهری استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران

2 عضو هیئت‌علمی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران.، تهران.

3 عضو هیئت‌علمی، گروه جغرافیا، برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران.

10.22054/tms.2020.35419.1998

چکیده

برای هر نوع سفر گردشگری احتمالاً دلایلی وجود دارد که می­توان آن‌ها را در صورت تلفیق، به‌عنوان عوامل انگیزشی سفر در نظر گرفت. در برنامه­ریزی، آگاهی از این عوامل و چگونگی تأثیرگذاری آن‌ها در مراحل مختلف ضروری است. طرح­های توسعه شهری در ایران دارای کارکرد مناسب و مورد انتظار برنامه ریزان، مدیران شهری و مردم نبوده و گردشگری در این طرح­ها نقش پررنگی ندارد. این پژوهش، به دنبال تحلیل عوامل ضعف گردشگری در این طرح­ها است. با توجه به اهداف پژوهش، نوع تحقیق کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی بوده و از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با تأکید بـر رویکردی اکتشافی استفاده شده است. بر اساس تحلیل اکتشافی، چهار عامل بر ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه شهری استان کرمانشاه شناسایی شد که عبارت‌اند از عوامل نهادی، دیدگاهی، ساختاری و مدیریتی. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی ارتباط میان عوامل و تعیین سهم هر یک از آنان از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه‌های اصلی پژوهش بر ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه شهری استان کرمانشاه تأثیر معناداری دارند. تجزیه‌وتحلیل معادلات ساختاری نشان داد که عامل اول (نهادی) با نسبت بحرانی 159/2، عامل دوم (دیدگاهی) با نسبت بحرانی 801/2، عامل سوم (ساختاری) با نسبت بحرانی 506/26 و عامل چهارم (مدیریتی) با نسبت بحرانی 173/23، هرکدام با سطح معنی‌داری 05/0 تأثیر معنی‌داری بر ضعف گردشگری در طرح‌های توسعه شهری استان کرمانشاه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of the Tourism Weaknesses in Urban Development Plans of Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • mohammad saleh ahmadi 1
  • Mohammad Taghi Rahnamaii 2
  • Esmaeil aliakbari 3
1 Payame Noor University, Tehran
2 Professor in Geography and Urban Planning, Department of Geoghraphy, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Professor in Geography and Urban Planning, Department of Geoghraphy, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In any type of tourism trip, there are probably some reasons that, if combined, can be considered as motivational factors for travel. Awareness of these factors and how they affect different stages is essential in planning. Urban development plans in Iran do not have the proper and expected function for planners, urban managers, and people, and tourism in these plans does not play a significant role. This research seeks to analyze the factors of tourism weaknesses in these projects.
Methods: according to the research objectives, this is applied research which used descriptive-analytical method and semi-structured interviews with emphasis on exploratory approach.
Results: Based on exploratory analysis, four factors were identified on tourism weakness in urban development plans of Kermanshah province, which include institutional, perspective, structural and managerial factors. Structural equation modeling was used to analyze the data and examine the relationship between factors and determine their contribution.
Conclusion: the results of this study showed that the main components of the research have a significant effect on the tourism weakness in urban development plans of Kermanshah province. The structural equation analysis showed that the first factor (institutional) with the critical ratio of 2.159, the second factor (perspective) with the critical ratio of 2.801, the third factor (structural) with the critical ratio of 2.506, and the fourth factor (managerial) with the critical ratio of 2.173, each with the significance level of 0.05 has a significant effect on the tourism weakness in urban development plans of Kermanshah province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • urban tourism
  • Tourism weaknesses
  • Urban development plans
  • Kermanshah province