شناسایی و ارزیابی پیش ژئوسایت های استان زنجان و ارزیابی تاثیر آن بر توسعه گردشگری پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری، ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، تهران.

3 کارشناس ارشد، مدیریت گردشگری، دانشگاه مازندران، مازندران

4 کارشناس ارشد، هواشناسی کاربردی، دانشگاه پیام نور، سقز.

10.22054/tms.2020.28234.1804

چکیده

در پژوهش حاضر، ظرفیت­هایژئوتوریسمی استان زنجان باتأکید بر توسعه پایدار گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. روند کلی پژوهش حاضر به این صورت است که ابتدا پیش ژئوسایت­های منطقه مورد­مطالعه شناسایی شده است، سپس با استفاده از دو روش زوروس و کوبالیکوا به ارزیابی ژئوسایت­های منطقه پرداخته شده است. پس از ارزیابی پیش ژئوسایت­ها، تأثیر این پیش ژئوسایت­ها بر توسعه گردشگری پایدار منطقه مورد بررسی قرارگرفته شده است. برای این منظور از 200 پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی‌ها بیانگر این است که غار کتله خور و کوه­های رنگی آلاداغ لار در هر دو روش دارای بالاترین ارزش است. بعد از ارزیابی پیش ژئوسایت­ها به ارزیابی تأثیر این پیش ژئوسایت­ها بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی منطقه پرداخته شده است. در بین آثار مذکور بهبود وضعیت کمی و کیفی صنایع‌دستی، افزایش تعامل اجتماعی و بهبود وضعیت معابر بالاترین جایگاه را داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of Pre-geosites of Zanjan province and its impact on sustainable tourism development

نویسندگان [English]

  • Mehran Maghsoudi 1
  • hamid ganjaeian 2
  • Elmira Safdari 3
  • Milad Abdolmalki 4
1 Tehran University
2 Tehran University
3 Mazandaran University
4 Payame Noor University
چکیده [English]

In the present study geotourism potentials of Zanjan province have been evaluated with emphasis on sustainable tourism development. The general trend of the present study is first to identify the pre-geosites of the study area, then to evaluate the geosites of the study area using Zouros and Kubalikova methods. After evaluating the pre-geosites, the impact of these pre-geosites on the development of sustainable tourism in the region has been investigated. For this purpose, 200 questionnaires have been used. The results of the evaluations indicate that Katale Khor Cave and Aladaghlar colored mountains have the highest value in both methods. After evaluating the pre-geosites, the impact of them on the economic, social and environmental status of the region is discussed. Among the effects mentioned earlier, improving the quality and quantity of handicrafts, increasing social interaction and improving the status of passages were the highest

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geotourism
  • Zanjan province
  • Sustainable Development